Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL), søknadsfrist 1. mai.

Kulturlandskap

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eks på tiltak kan være istandsetting av verneverdige bygninger, skjøtsel av gammel kulturmark, etablering av fangdammer, avskjæringsgrøfter m.m.

Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd i jordbruket.
Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd.

Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen dersom du trenger hjelp med søknaden. Kontaktperson er Berit Siksjø.

For mer informasjon se:

Kommunens retningslinjer: 

Landbrukskonrorets hjemmesider:

Landbruksdirektoratet: 

X