Blog

Illustrasjonsfoto søk VVF-fondet (Aursundfondet)

VFF-FONDET (fond for vilt, fiske og friluftstiltak)  består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden.

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, fiske-, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode. I henhold til fondets vedtekter kan tiltakene være av fysisk karakter og av informasjons- og holdningsskapende karakter som støtter opp om tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt og fiske.

Omsøkte tiltak må være i nedslagsfeltet til Aursunden eller områder som direkte sokner til Glomma i Røros kommune.  Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet m/ finansieringsplan, søknadsbeløp og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av søknaden.

Søknadsfrist 1. april.

Søknad sendes:
Røros kommune,
Bergmannsgata 23,
7374 RØROS

X