Blog

Nyheter

Søk VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak)

VFF-FONDET består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden.

Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, fiske-, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode. I henhold til fondets vedtekter kan tiltakene være av fysisk karakter og av informasjons- og holdningsskapende karakter som støtter opp om tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt og fiske.
Omsøkte tiltak må være i nedslagsfeltet til Aursunden eller områder som direkte sokner til Glomma i Røros kommune.

Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet m/ finansieringsplan, søknadsbeløp og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av søknaden.

Har du spørsmål om ordningen, kan du ta kontakt med naturforvalter Hans Iver Kojedal på telefon 930 87 688.

Søknadsfristen er 1. april og søknaden sendes til:
Røros kommune
Bergmannsgata 23
7374 RØROS

e-post: postmottak@roros.kommune.no

X