Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter, Næring

Søk på korona-midler fra Røros kommunes næringsfond

En lastebil har stoppet foran et lager for å levere varer. Den står med luka åpen, og inni bilen ser man at det står traller med varene som skal leveres. Luka på bilen står åpen, og inni bilen står det traller med varene som skal leveres.

Føringer for tildeling av tilskudd

Næringslivet på Røros er til dels hardt truffet av konsekvensene av koronapandemien. Det er avsatt 200.000 kroner fra Røros kommunes næringsfond til fleksibel håndtering av næringslivets behov i denne situasjonen.

Midlene skal brukes til å hjelpe i utgangspunktet levedyktige bedrifter med å holde seg flytende til markedene tar seg opp igjen og situasjonen i samfunnet stabiliseres.

Det skal holdes særlig fokus på følgende:

 • Flest mulig arbeidsplasser skal berges for samfunnet som helhet
 • Flest mulig arbeidsplasser skal berges for å sikre kompetanse og arbeidskraft
 • Verdiskapninga i næringslivet skal sikres
 • Helheten i næringslivet skal i størst mulig grad sikres

Hvem kan søke om tilskudd fra korona-midlene?

 • Alle bedrifter med organisasjonsnummer og drift i Røros kommune som har hatt en omsetningsnedgang på minimum 30% etter den 12.03.2020 og som har fått økonomiske problemer på grunn av koronasituasjonen.
 • Alle bedrifter og sammenslutninger av bedrifter med organisasjonsnummer og drift i Røros kommune som har behov for å omstille seg til nye rammebetingelser eller som må øke markedsaktiviteten for å komme raskt tilbake i verdiskapende drift.
 • Alle bedrifter som har levert og fortsatt leverer regnskap i henhold til loven og som har betalt skatter og avgifter i henhold til loven.

Søknadsfrister

Søknadsfrist 1: 25.05.2020. Det legges ut kr. 150.000,- til fordeling etter en vurdering av søknader

Søknadsfrist 2: 15.06.2020. Det legges ut kr. 50.000,- til fordeling etter en vurdering av søknader. Eventuelle gjenstående midler etter 1. søknadsfrist kan i tillegg fordeles på 2. søknadsfrist.

Dersom ikke alle midler er fordelt etter at søknadsfrist 2 er utløpt, vil det bli opprettet og bekjentgjort en 3. søknadsfrist.

Hva kan du søke på og hvordan søker du?

Krav til søknad

 • Det gjelder samme krav til opplysninger om søker som beskrevet i vedtektene til næringsfondet paragraf 1-4, 1. og 2. punkt. Søknaden kan utformes enkelt.
 • Dokumentasjon eller beskrivelse på at omsetningen har gått ned minimum 30% etter den 12.3.2020 og at tapet eller konsekvensen er en følge av koronapandemien skal vedlegges
 • Regnskap for bedriften pr 31.12.2019 og for første mva-termin 2020 skal legges ved søknaden. Skulle det være bedrifter som ikke kan levere regnskap skal det i hvert enkelt tilfelle kunne vurderes om dette kravet fravikes og at det likevel kan gis tilskudd.
 • Det skal beskrives hvilke andre koronarelaterte støtteordninger bedriften har fått tildelt midler fra og summen bedriften har fått.
 • Søknad sendes til korona.bedrift@roros.kommune.no

Behandling av søknader

 • Behandling av søknader på koronamidlene er delegert til kommunedirektøren.
 • Hver enkelt søknad vurderes hvorvidt den kommer inn under ekstraordinære koronatiltak. Dersom den vurderes til å ikke komme inn under ekstraordinære tiltak, vil søknaden bli avslått.
 • Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert. Ønsker bedriften å fremme søknaden til neste søknadsfrist, må søknaden sendes inn på nytt.

Hva kan det gis støtte til?

Støtte til dekning av egenandeler som kreves for kompensasjonsordninger fra statlige ordninger

 • Begrenset oppad til kr 5.000 pr selskap/foretak/enkeltmannsforetak.
 • Godkjent søknad på nasjonal støtteordning må foreligge for at støtten skal kunne utbetales.

Støtte til kompetansehevning, herunder kurs, kursavgifter, egenandeler på evt. felles tiltak med/fra andre aktører som vil gi positive virkninger for inneværende år (2020)

 • Støtte skal gis hovedsakelig til kompetanseheving innen forretningsutvikling og drift samt markedsføring.
 • Det er ønskelig at kompetansehevingen gjør at dette kan gi positiv virkning allerede i 2020 som følge av økt aktivitet, besøk eller faktiske arbeidsplasser.
 • Tilskuddet gis fortrinnsvis til dem som faller utenfor andre offentlige kompetanseordninger som for eksempel BIO midler, Innovasjon Norge osv.

Støtte til kjøp av tjenester for arbeid med søknader på nasjonale støtteordninger samt for å få ut nødvendig dokumentasjon fra regnskapsfører eller revisor

 • Begrenset oppad til maksimalt 6 timer/bedrift. Maksimal timepris settes til kr. 700,- eks. mva.
 • Regnskapsfører eller revisor må ha gjort en enkel vurdering av at søker har mulighet til å få tilskudd igjennom offentlig kompensasjonsordning før arbeidet igangsettes.
 • Krav til utbetaling: Kopi på kvittering av innsendt søknad, bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at søknad er sendt eller kopi av faktura eller annen bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

Støtte til felles markedstiltak

 • Tiltak må ha en felles effekt for flere aktører i Rørossamfunnet.
 • Eksempel være støtte til felles åpningstid for alle butikker i gata, samle aktivitetsaktører og eller industri for å vise fram produkt / konsept, andre tiltak som vil føre til økt aktivitet og omsetning osv.

Konkrete tiltak ut over markedstiltak hos enkeltaktører eller flere aktører i fellesskap der det foreligger tilstrekkelig underliggende dokumentasjon på at tiltaket vil gi en positiv effekt på næringsutviklingen.

 • Eksempel kan være støtte til investeringer i et nytt produkt i sammenheng med eksisterende aktivitet, for eksempel støtte til oppsetting av gapahuk/lavo som kan brukes i naturbasert reiseliv, matsammenheng osv.
 • Unntatt er støtte til driftsmidler som går under forbruksmateriell og direkte varer som brukes i kjøp og salg.
 • Tilskudd til praktiske gjennomføringer av tiltak eller investeringer kan vurderes dersom de har en helhetlig samfunnsmessig nytte eller for flere aktører sammen.

I de nasjonale kompensasjonsordningene er det blitt tydelig at det kan være krav til søker som gjør at noen faller utenfor disse ordningene. Med dette som bakgrunn åpnes det for muligheten for å søke om tilskudd uten at vilkårene ovenfor er oppfylt.

 • Vurdering på om søknaden kan innvilges gjøres i hvert enkelt tilfelle.
 • Bedriften må dokumentere minimum 30 % tap av omsetning både for mars og april 2020. Dette må dokumenteres fra regnskapsfører eller revisor.
 • Regnskap for bedriften per 31.12.2019 og for første mva-termin 2020 skal legges ved søknaden. Skulle det være bedrifter som ikke kan levere regnskap skal det i hvert enkelt tilfelle kunne vurderes om dette kravet fravikes og at det likevel kan gis tilskudd.
X