Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Bygge og bo, Nyheter, Politikk, Samisk helse

Røros tjïelten evtiedimmiesoejkesje goh bielie saemien gïelen jïh kultuvren reeredajveste 2020-2029 lea jarkoestamme åarjelsaemien gïelese

Røros tjïelten evtiedimmiesoejkesje goh bielie saemien gïelen jïh kultuvren reeredajveste 2020-2029 lea jarkoestamme åarjelsaemien gïelese/

Utviklingsplan for Røros kommune som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur 2020-2029 er oversatt til sørsamisk.

Jarkoestamme/oversatt av Ellen Bull Jonassen.

Her kan du lese planen på samisk.

24. september ble utviklingsplanen for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur vedtatt av kommunestyret i Røros kommune.

Planen er et overordnet styringsverktøy for Røros kommune. Den skal først og fremst ligge til grunn for alt arbeid vi gjør for å bevare og utvikle samisk språk- og kultur i kommunen.

Målsettingen med planen er å styrke og forbedre det tilbudet som kommunen gir knyttet til utvikling og ivaretakelse av samisk språk og kultur innenfor alle virksomhetsområder.

Planen kan du lese på norsk her: Utviklingsplan for Røros som del av samisk forvaltningsområde for språk og kultur 2020–2029

 

 

 

 

 

X