Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Bygge og bo, Folkehelse, Helse og omsorg, Høringer, Kultur, idrett og fritid, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål, Samisk helse

Røros kommune inviterer til konsultasjonsmøte for samiske interesser om kommuneplanens samfunnsdel – påmelding innen 20. juni

Forside høringsdokument vedtatt i kommunestyret 25.05.2023

Rossen tjïelte / Røros kommune har lagt kommuneplanens samfunnsdel til høring. Høringsfristen er 1. august 2023.

I henhold til kommunens konsultasjonsplikt for samiske interesser (sameloven § 4.4) inviterer vi til et konsultasjonsmøte mandag 21. august kl. 19.00, for å bli enige om de delene som kan påvirke samiske interesser direkte. Vi ber om at dere gir beskjed om hvilke organisasjoner/foreninger og hvem som deltar innen 20. juni.

Innspill til endringsforslag sendes innen 1. august. Beskriv på hvilken måte din forening/organisasjon blir påvirket av forslaget (rolleavklaring).

Merk innspillet med “konsultasjon – kommuneplanens samfunnsdel” og send det til postmottak@roros.kommune.no og hanne.bryde@roros.kommune.no.

X