Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Røros kommune blant den beste fjerdedelen i kommunekompassevaluering

Rådmann Bernt Tennstrand, kommunalsjef Kjersti Forbord Jensås og seniorkonsulent i KS-konsulent Håvard Moe under presentasjonen av Kommunekompassevalueringen

Røros kommune skårer blant den beste fjerdedelen av kommunene som har valgt å la seg evaluere ved hjelp av Kommunekompasset.

Siden 2013 har skåren økt med hele 139 poeng. -Dette er en meget stor fremgang og godt over det man normalt ville forvente i en kommune på et slikt tidsintervall, sier seniorkonsulent i KS-konsulent Håvard Moe som har utført evalueringen.

Resultat av Kommunekompassevalueringen har i dag blitt presentert både for Utvidet ledergruppe, hovedtillitsvalgte og Kommunestyret.

Gode resultater
Røros kommune skårer totalt 396 poeng. De aller beste kommunene i Norge skårer i overkant av 500 poeng. Hvis vi ser på totalskåren for Røros sammenlignet med andre kommuner, ligger Røros i 2017 blant de 25 % beste kommunen i Norge (av de kommunene som er evaluert ved hjelp av Kommunekompasset siden 2010).

Evalueringsrapporten viser en betydelig utvikling fra 254 poeng i 2013 til 396 poeng i 2017. Videre står det at dette er imponerende bra og at det utviklingsarbeidet som Røros kommune har jobbet med fra 2013 har hatt betydelig effekt. -Fortsetter Røros kommune det gode utviklingsarbeidet med dette tempoet vil dere være topp tre i løpet av 2-3 år, sier Moe.

Utviklingsstrategi og omstillingsarbeid
Første gang Røros kommune gjennomførte en slik evaluering var i desember 2013 som en del av omstillingsarbeidet som ble i igangsatt høsten 2013.

På bakgrunn av denne evalueringen vedtok Røros en helhetlig utviklingsstrategi med 5 delstrategier: 1) Visjon & kommuneplan 2) administrativ organisering 3) politisk organisering 4) leder- og medarbeiderskapsutvikling og 5) helhetlig styring, som det siden er jobbet systematisk med å realisere.

Dette har gitt resultater, noe som er tydelig i evalueringsrapporten hvor det står at det ikke er tvil om at de fleste prosjektene fra Utviklingsstrategien er gjennomført med stort trykk og klokskap, og at Røros kommune i 2017 fremstår som en helt annen kommune enn det som var tilfelle i 2014.

-Denne evalueringen viser at vi har jobbet systematisk og godt siden sist evaluering, og ikke minst at vi må fortsette den gode jobben, sier rådmann Bernt Tennstrand. Siden vi nå har gjennomført utviklingsstrategien vi lagde etter sist evaluering, vil det være sentralt å utvikle en ny strategi for de kommende årene. Målet må absolutt være å bli blant topp 2-3 i neste evaluering.

Evaluering av forvaltningspraksisen i Røros kommune
Hensikten med Kommunekompasset er å få vurdert hvilken utvikling som har vært på forvaltningspraksisen i Røros siste tre og halvt år. Det er også ønskelig å få vurdert egen forvaltningspraksis opp mot beste kommunale praksis, som grunnlag for en diskusjon retningen man ønsker at Røros kommune skal videreutvikle seg i årene som kommer.

KS-konsulent Moe mener Røros kommune har et veldig godt grunnlag for å jobbe videre med spennende utvikling siden organisasjonen fremstår som en organisasjon med meget kompetente medarbeidere, ledere og politikere.

Om Kommunekompasset
Kommunekompasset er et verktøy for strategisk utvikling av den kommunale organisasjon og for vurdering av forvaltningspraksisen i kommunen. Verktøyet tar utgangspunkt i at en kommune er en sammensatt organisasjon med fire hovedoppgaver:

  • Kommunen som politisk-demokratisk arena
  • Kommunen som ansvarlig for tjenesteproduksjon overfor innbyggerne
  • Kommunen som myndighetsutøvende organ i henhold til lover og forskrifter
  • Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunekompasset er utviklet for å avspeile kompleksiteten i disse oppgavene. Evalueringen tar utgangspunkt i at det finnes “en idé” om hva som er den “optimale kommune”. Kommunekompasset vurderer hvor langt unna eller hvor nærme man er dette idealet.

Idealkommunen som beskrives av Kommunekompasset er en kommune som jobber systematisk og planmessig, som har fokus på helhet og sammenheng, som vektlegger resultater og effektivitet, som er åpen og brukerorientert, som kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater og som evner å lære av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon.

I Røros kommune er det gjennomført intervjuer med ordfører, deler av formannskapet, rådmann, kommunalsjefer, stabsledere, et utvalg ansatte, et utvalg virksomhetsledere og hovedtillitsvalgte.

Kommunekompassevalueringen skal nå til politisk behandling, før det lages en ny Utviklingsstrategi.

Her kan du lese Kommunekompassevalueringen i sin helhet.

X