Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen er klar

Ei jente smiler på vei opp klatreveggen

I november 2021 gjennomførte vi Innbyggerundersøkelsen. Her har et tilfeldig utvalg innbyggere fått gi tilbakemelding på våre tjenester, kommunen som bosted og lokaldemokratiet.

Det er andre gang Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i Røros kommune. Innspillene vi får fra innbyggerne våre i denne og andre undersøkelser er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune.

Se resultatene fra Innbyggerundersøkelsen her.

Gode resultater og tydelige tilbakemeldinger

Røros kommune får svært gode tilbakemeldinger på områder som «natur, landskap og friluftsliv», «miljø», «trygghet», «kultur og idrett», og «kommunen som bosted».

Med en gjennomsnittskår på 4,5 viser undersøkelsen at brukerne er ganske godt fornøyde med de kommunale tjenestene. Likevel er det ikke slik at dette er noen hvilepute, og kommunen vil fortsette med å forbedre tjenestene med utgangspunkt i denne og andre undersøkelser og evalueringer.

Innbyggerundersøkelsen viser også områder med klart forbedringspotensial. «Transport og tilgjengelig» sammen med «boligtilbudet» er områdene med lavest poengskår.

Et viktig område er «møte med din kommune». Her viser resultatene at vi fortsatt har en jobb å gjøre med blant annet informasjon, oppfølging av ulike saker, både politisk og administrativt, og samhandling med våre innbyggere og brukere. Her må vi i tiden fremover jobbe med å finne gode løsninger i samarbeid med politikere og innbyggere. Utvikling av lokaldemokratiet er en viktig del av dette.

Fortsatt god skår totalt sett

Totalt sett får Røros kommune en poengskår på 4,3. Dette er akkurat det samme som for fire år siden, da undersøkelsen ble gjennomført for første gang.

Dessverre er det bare noen titalls kommuner som har gjennomført Innbyggerundersøkelsen de siste årene, slik at det er vanskelig å sammenligne resultatene fra Røros med noe «landsgjennomsnitt». Men snittet for de kommunene som har deltatt de siste årene ligger på cirka 4,2, – altså svært likt som for Røros kommune.

Om innbyggerundersøkelsen

Røros kommune gjennomfører Innbyggerundersøkelsen hvert 4. år. Første gang den ble gjennomført var i 2017.

Innbyggerundersøkelsen i 2021 ble sendt til 500 innbygger i kommunen over 18 år. Uttrekket ble gjort av Skatteetaten basert på registrerte innbyggere over 18 år i kommunen fra Folkeregisteret. Det var 127 respondenter som gir en svarprosent på ca 25 %.

Innbyggerundersøkelsen er et av flere verktøy for å måle tjenestekvalitet, bruker- og innbyggertilfredshet. Resultatene fra de ulike undersøkelsene og evalueringene danner samlet sett grunnlaget for videre arbeid med tjenesteutvikling, forbedret dialog med innbyggerne og kommunal styring.

Undersøkelsen ble sendt via nettportalen bedrekommune.no, som er utarbeidet av Kommuneforlaget (KF). Bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

X