Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021

Rådmann Bernt Tennstrand, foto: Røros kommune

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 er sendt til Formannskapet som skal behandle det torsdag 16. november.

Etter Formannskapets behandling legges det ut på offentlig høring, med sluttbehandling i Kommunestyret 30. november. Her kan du lese et sammendrag av rådmannens innstilling til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021. Du finner hele innstillingen nederst i dokumentet.

Budsjett i balanse
Rådmannen er tilfreds med å kunne presentere et budsjett i balanse som inkluderer avsetting til disposisjonsfond.

Likevel oppfattes budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 som svært stramme.
Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer som må løses. De har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og understreker et høyt ambisjonsnivå hos fagfolkene våre. Dessverre er mange av disse ambisjonene høyere enn et realistisk budsjett tillater i denne omgang.

Et budsjett med noe større handlingsrom
Røros kommune ble i september 2017 utmeldt av register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK-lista). Utmeldingen var resultatet av et stort omstillingsarbeid som hele organisasjonen og folkevalgte har fått til sammen.

Røros kommune legger altså frem budsjettet for 2018 uten å befinne seg på ROBEK-lista, noe som gir et større handlingsrom for gode prioriteringer i årene fremover.

I økonomiplanen er det beregnet liten inntektsøkning i årene fremover. Dette er gjort på bakgrunn av Regjeringens krav til effektivisering i kommunene og at kommunene i området generelt har hatt en svak økonomiutvikling i de siste årene.

Økonomiplanen for 2019 til 2021 bærer derfor preg av at kommunen fortsatt befinner seg i en anstrengt økonomisk situasjon.

Om økonomiplanen
Økonomiplan 2018-2021 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling har rådmannen tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig drift på nesten 500 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det viktig å fokusere både på omfang og bredde i det tilbudet som gis.

Rådmannen vektlegger det gode arbeidet som gjøres av ansatte i hele organisasjonen, og som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

Her finner du hele innstillingen til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021.

X