Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Prosjektleder, «fremtidsrettet reindrift og jordbruk»

Fremtidsrettet reindrift og jordbruk

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Os kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark. Sistnevnte er arbeidsgiver.

Fylkesmannen ønsker å rekruttere én person som prosjektleder for prosjektet «Fremtidsrettet reindrift og jordbruk i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag». Stillingen har 80 % stillingsandel med varighet i 1,5 år. Fullstendig prosjektbeskrivelse kan oversendes på forespørsel.

Oppgaver
Prosjektet vil ha hovedfokus på å utvikle langsiktige løsninger og tiltak som kan være konfliktdempende og tillitsbyggende mellom partene i arealkonflikten i Os kommune i Hedmark. Hovedinnsatsområder ellers i prosjektet vil være: Utrede/etablere funksjonelle gjerdeløsninger, etablere rutiner for varsling og kommunikasjon, beitekartlegging, og en kartlegging og vurdering av utviklingspotensialet for begge næringene.

Kvalifikasjoner
Høyere utdanning fra høyskole eller universitet, eventuelt tilsvarende realkompetanse erfaring fra offentlig forvaltning, prosjektarbeid og god kjennskap til jordbruksnæringen og reindriftsnæringen er en fordel gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig evne til å ta initiativ og god gjennomføringsevne kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre ha god rolleforståelse og bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby utfordrende oppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse. Avdelingen har kontorfellesskap og et tett samarbeid med Fylkesmannens Miljøvernavdeling. Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden.

Stillingene avlønnes som prosjektleder stillingskode 1113, lønnsspenn kr 540.000 – 650.000 kroner, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder.

Kontorsted er på Hamar, evt. på Tynset. Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen.

Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet «Miljøvern og landbruk og næringsutvikling» med kontorsted på Lillehammer. Kontorsted for denne stillingen vil være på Hamar, Lillehammer eller Tynset, etter nærmere avtale.

Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til landbruksdirektør Haavard Elstrand, tlf. 41 62 42 02 eller seniorrådgiver Jorunn Stubsjøen, tlf. 92 82 27 07. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf.
Offentlighetsloven § 25.

Jobbnorge-ID: 157357, Søknadsfrist: 5. oktober 2018

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Stillingen er plassert i Landbruksavdelingen. Avdelingen har i alt 24 medarbeidere. Avdelingen forvalter økonomiske og juridiske virkemidler innen jord- og skogbruket. Miljø- og arealforvaltning er andre sentrale oppgaver. Avdelingen samarbeider nært med flere departement og direktorat, annen regional forvaltning og øvrige aktører i verdikjeden, og har en sentral rolle i å videreutvikle landbruket og landbruksbasert virksomhet i landets tyngste landbruksregion.

Fra 1.1. 2019 inngår stillingen i Fylkesmannen i Innlandet. Det innebærer en organisatorisk endring, men arbeidsoppgavene videreføres.

X