Blog

Aktuelt, Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Oppheving av reguleringsplaner innenfor kommuneplanområdet

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 varsles det herved at det er fattet planvedtak for opphevelse av i alt 58 reguleringsplaner i Røros kommune. For mer informasjon og oversikt over hvilke planer det gjelder se siden: https://roros.kommune.no/om-kommunen/sentrale-dokumenter-og-pagaende-prosesser/arealplan2019/

Vedtaket ble fattet i kommunestyret den 26.11.21 i sak 79/21.

Nye tiltak på eiendommer hvor reguleringsplanen er opphevet vil bli behandlet med hjemmel i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mai 2021. Bestemmelser for hva som er rammer for tiltak etter plan- og bygningsloven på den enkelte eiendom vil derfor ligge i planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved brev og planvedtaket blir kunngjort i lokal avis.
Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort. Klagefristen er satt til 21.1.2022. Klage på vedtak sendes til postmottak@roros.kommune.no eller pr brevpost til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Merk gjerne oversendelsen med tilhørende saksnummer (18/2326)

X