Blog

Arealplaner, Nyheter

Offentlig ettersyn: Si din mening om detaljregulering for Granterveien.

Planarbeid Granterveien

Reguleringsforslaget sendes nå på høring og offentlig ettersyn og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Frist er 21.3.2022

Planforslaget omfatter 4,8 daa og ligger mellom jernbanestasjonen og Røros flyplass, ca 500 m fra sentrum. Området er i dag ubebygget. Planen legger til rette for boligbebyggelse i en etasje. Det er anslått 4 enheter. Planarbeidet er i tråd med kommunedelplan for Røros sentrum hvor området er avsatt til boligbebyggelse.
Alle som har interesser i området oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og komme med innspill.
Plandokumentene kan du lese her: www.roros.kommune.no via kommunens planregister. Planens planid er 20190003
Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 21.3.2022

X