Blog

Nyheter

Offentlig ettersyn detaljregulering Fjellsjøen

Detaljregulering: Fjellsjøen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Fjellsjøen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i utvalg for plansaker  10.9.2020.

Planområdet omfatter området ved Fjellsjøen i Galåen. Hensikten med planarbeidet er å gjøre endringer i eksisterende reguleringsplan for fritidsbebyggelsen i området slik at BYA økes og det tilrettelegges for en enhet til.

Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, ligger på kommunens hjemmesider; her

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros  innen 12.11.2020.

 

X