Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Offentlig ettersyn – Detaljregulering av Øverhagaen 6 og 8

Øverhagaen 6 og 8

Utvalg for plansaker har 19.8.2021 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Øverhagaen 6 og 8 ut til høring og offentlig ettersyn. Planen har planid 20200004. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-9.
Planområdet befinner seg nordøst for Røros sentrum og er en del av et større bebygget område med blandet bebyggelse av både industri, forretning og institusjoner.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende:
– Utrede for økt utnyttingsgrad innenfor eiendommene.
– Sikre bygningsvolum som i høyde, volum og form er tilfredsstillende for planlagt utvikling, samt godt tilpasset omkringliggende områder.
– Sikre god estetikk med hensyn til material- og fargevalg
– Sikre gode løsninger for trafikkavvikling og gangadkomster
– Sikre tilstrekkelig areal til utfartsparkering og renovasjons-/gjenvinningspunkt.

Planavgrensningen følger i hovedsak utstrekningen av eiendommene;137/365, 137/362 og 137/30. Dette vil si de to nordligste bebygde industrieiendommene mellom Falunveien og Øverhagaveien samt kommunens eiendom øst for Øverhagaveien som er dagens parkeringsplass, renovasjonspunkt og riggplass.

Plandokumentene finner du i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider ved å følge lenken under. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Røros kommune, Servicetorget.
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_5025/gl_planarkiv.aspx?planid=20200004
https://kommunekart.com/?urlid=f49119f9-2ec7-44f8-8b99-e571470f1cad

Dersom du har merknader, sender du disse til Røros kommune innen fristen 20.10.2021.

Innsyn i plandokumentene
Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen kan sees på kommunens nettsider under fanen møtekalender– utvalg for plansaker 19.8.2021 sak 53/21

X