Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel – begrenset høring

Kart over kommuneplanens arealdel

Her kan du se kartløsning for kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel for Røros kommune lå ute til 1. gangs offentlig ettersyn våren 2019. Det ble fremmet innsigelser til planen. Det ble fremmet innsigelse til høringsforslaget og kom inn en rekke innspill til arealbruksendringer. Kommunestyret vedtok den 5.11.2020, å legge kommuneplanens arealdel ut på ny begrenset høring.

Det fremkommer av vedlagte vedtak og plandokumenter at det foreslås arealendringer og endringer i bestemmelsene. Begrenset høring innebærer at det bare er endringer og tilføyelser i plandokumentene som er gjenstand for høring, jf. vedlagte vedtak og saksprotokoll (se dokument «Saksprotokoll» for informasjon om hvilke endringer som er gjort og hva som er gjenstand for høring).
Arealendringene omhandler et område som ønskes avsatt til LNFR spredt bolig, samt et område som ønskes avsatt til eksisterende småbåthavn. Sistnevnte endring fremkommer ikke av konsekvensutredningen da det er et eksisterende område.

Endringene i bestemmelsene er basert på innsigelsene som er kommet inn samt endring i vedtak i kommunestyret 5.11.20.
Det er gjort endringer i følgende plandokumenter:
Arealplankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Konsekvensutredning

Alle endringer fremkommer av saksprotokoll og tilsvar til innsigelser. Ny tekst er markert med rød tekstfarge i bestemmelsene (det som skal høres).  Arealplankartet har ett kart som viser forslaget til ny arealdel merket 2. gangs høring. Se kommunekart.com.

Dokumentene kan leses her.

Frist for å komme med merknader til endringene er 29.1.2021.
Merknader merkes «Kommuneplanens arealdel- begrenset høring» og sendes til postmottak@roros.kommune.no eller pr post til Bergmannsgata 23

 

 

 

X