Blog

Folkehelse, Nyheter

Nytt Kurs i mestring av belastning

KIB

Frisklivssentralen og Psykisk helse-og rustjeneste i Røros Kommune ønsker velkommen til nytt kurs i mestring av belastning (KIB). Oppstart er 26.september. Kurset er for personer som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger både i arbeid og privatliv.

Hvem er kurset for?
Kurs i Mestring av Belastning – KiB, er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Målgruppen er derfor alle som har en form for belastning som medfører at de ønsker/vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne. Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastninger som er så omfattende, at en ikke er i stand til å mestre dem på en måte som en selv opplever som akseptabel, kan gi stressreaksjoner.

Disse reaksjonene kan være:

1. Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse/uro, irritabilitet, nedstemthet
2. Fysiske: uro, mindre energi, mer slitenhet, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
3. Kognitive: bekymringstanker, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler/egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme.

Målet med kurset:
Å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?
Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon:
Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Kurs i mestring av Belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

Kursstart: Torsdag 26.september 2019.
Kurset går over 8 torsdager, samt to oppfølgingsdager.

Tid: 14.00-16.30

Sted: Storstuggu.

Kursavgift: kr 600. Dette dekker også kursmateriell og bevertning.

Påmelding innen 10.september.

For nærmere informasjon/ påmelding kan du ta kontakt med kursledere:
Christin K. Schrøder-958 05 527/ christin.schroder@roros.kommune.no
Astrid Sæther-958 05 526/ astrid.sether@roros.kommune.no, eller
Frisklivssentralen-958 31 538 / frode.bukkvoll@roros.kommune.no

Mer informasjon om KiB
KiB er utarbeidet for voksne som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre stor belastning knyttet til sykmelding, attføring. arbeidssituasjon eller privatliv. KiB er et læringsorientert tiltak, utarbeidet til bruk innenfor for eksempel NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, HMS-virksomheter, mestringssentra, primærhelsetjenesten eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne type tiltak. Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Metode
Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring, og en følger kursboken «Kurs i Mestring av Belastning – et kurs basert på kognitiv metode».
Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Se mer informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KiB)
på hjemmesidene til Fagakademiet, www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

X