Blog

Nyheter, Verdensarv Røros

Nye opplysninger om bosetting ved Aasengården på Røros

Prøvegraving i Aasengården. Foto: Magnus Borgos.

Prøvegraving i Aasengården. Foto: Magnus Borgos.

I Røroshistoria blir det beskrevet at Hans Olsen begynte å rydde seg land i åsen ved Hitterelva omkring 1620. Gården fikk navnet Hitteråsen eller Aasen. Utover disse opplysningene vet vi lite om bosetting og bruk av område før kobberverket ble etablert i 1644. Omkring 1900 ble det sendt inn gjenstander fra en kvinnegrav fra vikingetiden som skulle være funnet i nærheten av Aasengården. Deler av gravgodset er datert til 900 tallet e.Kr.
Kulturlag i gårdstunet. Foto: Magnus Borgos.

Kulturlag i gårdstunet. Foto: Magnus Borgos.

Sommeren 2020 ble det i regi av Byantikvaren i Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune, gjort prøvegravinger i tunet i Aasengården for å se om en kunne finne spor etter tidlig bosetting på stedet. Foran stallen ble det funnet kulturlag med sot og trekull ca. 30 cm under dagens markoverflate. En bit trekull av furu ble sendt inn for datering. Prøven ble sendt inn for karbondatering hos Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU. Med 95,4% sannsynlighet kan prøvematerialet aldersbestemmes til mellom 1474 og 1631!

Funnstedet foran stallen i Aasengården. Foto: Knut Harald Stomsvik.

Funnstedet foran stallen i Aasengården. Foto: Knut Harald Stomsvik.

Vi vet ikke hvordan trekullet har havnet her, men det kan for eksempel komme fra aske som har blitt kastet fra et ildsted eller ei grue, eller det kan stamme fra brenning av vegetasjon på stedet. Dateringsmetoden baserer seg på at radioaktivt karbon som finnes i alle levende organismer har en kjent nedbrytningstid, og at nedbrytningen starter når organismen dør. På denne måten går det an å beregne hvor lenge siden for eksempel en bit trekull var en del av et levende tre. Det er vanligvis ikke mulig å angi nøyaktig årstall siden det er en del forhold som virker inn på hvor nøyaktig beregningen kan gjøres. 14c-dateringer blir derfor alltid angitt med en tidsramme som alderen mest sannsynlig ligger innenfor. Furu er også et treslag som kan leve lenge og det er derfor ikke sikkert at dateringen sier noe presist om når en aktivitet har foregått. Det kan tenkes at det er gammel ved som har blitt brent, resultatet vil da gi en alder som tilsynelatende er eldre enn aktiviteten som i virkeligheten har foregått.

Disse forbeholdene tatt i betraktning ser likevel dateringen ut til å stemme ganske bra med opplysningene om Hans Aasen. Resultatet kan tolkes til at det viser bosetting her tidlig på 1600-tallet, kanskje også seint på 1500-tallet. Videre undersøkelser av området rundt gården vil trolig gi oss sikrere svar etter hvert.

Kontaktperson: Byantikvar Magnus Borgos, tlf. 924 26 897.

X