Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

NASJONAL TILSKUDDSORDNING FOR INKLUDERING AV BARN I LAVINNTEKTSFAMILIER

Lavterskeltilbud foreldreveiledning

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.

Hvem kan søke:
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:
• bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
• bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
• bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist:
Søknadsfristen er satt til 10. desember 2018, og søknad registreres på Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sin nettside. Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom søknadsportalen. For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside.

Kommunen prioriterer:
Røros kommune skal i etterkant prioritere innkomne søknader.

Kontaktperson er Nina Hjelle som også ivaretar kommunens knutepunktfunksjon. Hun nås på e-post: nina.hjelle@roros.kommune.no

X