Blog

Bilde av parsellhagen

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag 30. april at Røros kommunes miljøpris 2020 skal gå til Prüberhagaen parsellbruk. Dyrkingsfellesskapet er en verdig vinner, ved at de sprer kunnskap om og interesse for økologisk dyrking av nyttevekster til egen husholdning, sier ordfører Isak Busch. 

Matproduksjon som en del av naturens kretsløp

Prüberhagaen parsellbruk et lokalt bærekraftig økologisk nettverk som formidler kunnskap og erfaring om matproduksjon og økologisk dyrking. De produserer ren mat og sprer konkret forståelse for matproduksjon som en del av kretsløpet. De arbeider for å være klimanøytrale og jobber bevisst med å redusere fossile utslipp. Et av hovedmålene er å påvirke egne og andres holdninger til forbruk og matkultur. De formidler holdninger, kunnskap og ferdigheter på tvers av generasjonene. De øker også bo- og livskvaliteten for deltakerne. Prüberhagaen parsellbruk øker aktiviteten i Røros sentrum og bidrar til glede for de som ferdes i området.

Miljøformidling til glede for alle

Tiltaket ble startet opp av Huseierforening for Røros sentrum med hensikt å bedre bo- og livskvalitet for beboere i vernesonen og i Røros sentrum. Til sammen har cirka 60 husstander deltatt i perioden fra våren 2016 til og med våren 2019. Det vil si fra 13 til 17 husstander hvert år. Ved oppstart knyttet parsellbruket til seg sakkyndig erfaring fra andelsgårder og økologiske gårder i fjellregionen. De har også hentet kunnskap og utvekslet erfaringer fra andre hagelag i distriktet. I to år deltok Prüberhagaen parsellbruk på økouka der de tilrettela for besøkende. Barn fikk blant annet høste poteter fra en egen liten potetåker og plukke modne jordbær. Ukentlig båltenning og kafferast på dugnadsdagene gjør at Prüberhagaen parsellbruk ofte får besøk av naboer, interesserte og forbipasserende.

Parsellbruket – en møteplass for innflyttere

Prüberhagaen parsellbruk har gjennom årene vist seg også være en utmerket integreringsarena for folk som nylig har flyttet til Røros. I 2019 hadde de besøk fra Røros voksenopplæringssenter på omvisning og erfaringsutveksling. Tiltaket øker kontakten mellom mennesker med ulik alder og bakgrunn, og en ypperlig arena for læring og sosialisering. Prüberhagaen viser vei for hvordan miljøfokus øker innbyggeres livskvalitet, og er en verdig vinner av Røros kommunes miljøpris 2020.

Bilde av parsellhagen

Om miljøprisen

Miljøprisen er består av et diplom og en gavesjekk på 15 000 kroner.

I miljøprisens statuetter står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen.

Utdeling på Verdens miljødag

Prisen deles ut av ordfører Isak Busch på Parsellbruket på FNs Verdens miljødag den 5. juni kl 15.

 

X