Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Politikk

Melding om vedtak – detaljregulering Havsjøveien 3 og 5 (Coop extra)

Reguleringsplan Havsjøveien - Coop
Røros Kommunestyre har i møte den 04.02.2021, vedtatt ovennevnte reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Detaljreguleringen åpner for etablering av forretningsbygg på eiendom 132/578 i Gjøsvika. Det er rekkefølgekrav til etablering av gang- og sykkelveg langs Havsjøveien fra Hånesåsveien og frem til til eksisterende gang- og sykkelveg ved Stenbråttet barnehage i Femundsveien. Eksisterende forretningseiendom med Circle K er også inkludert i reguleringsplanforslaget.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningsloven kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig, merkes med planid 20200001 og sendes kommunen via: postmottak@roros.kommune.no.

Klagen må sendes inn senest innen 3 uker fra publisering av vedtaket.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3-tre-år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Røros kommune.

Her finner du plandokumentene:

Planbeskrivelse Coop Havsjøveien
Plankart
Planbestemmelser

X