Blog

snøskuter

Leiekjøringsløyver for Røros utløpte 1. mai 2019. Kommunen gjennomfører derfor en ny tildelingsrunde. Tildeling av løyver vil bli for sesongen 2019/20 til og med sesongen 2022/23.

Eventuelle søkere bes sende inn begrunnet søknad. Søknadene vil bli vurdert etter en rekke ulike tildelingskriterier:

Tidligere leiekjørere prioriteres
Det søkes å oppnå en geografisk spredning av løyvene
Søkers bosted i forhold til utfartssteder
Rettidig rapportering og ellers overholdelse av kriterier angitt i siste tildelingsrunde.

Kriteriene er ikke opplistet i vektet rekkefølge. Tildelingen av leiekjøringsløyver skjer på bakgrunn av behovet i kommunen, og det er dermed ikke gitt at det samme antall løyver utdeles hver sesong.

Fristen for å sende inn søknad er den 15/8-2019. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet. Søknader sendes til postmottak@roros.kommune.no

For ytterligere spørsmål kan kommunen eller skogbrukssjef Kjartan Overdal kontaktes på tlf. 72419400 / 62470316, epost postmottak@roros.kommune.no eller ko@os.kommune.no

X