Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter, Politikk

Lokale smitteverntiltak fra 16. mai klokken 24.00 – midlertidig forskrift i Røros kommune

Formannskapet har i dag vedtatt midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Røros kommune, for å hindre og begrense spredning av covid-19 i befolkningen i kommunen og regionen. Forskriften med lokale tiltak gjelder fra og med søndag 16. mai 2021 kl. 24.00 og gjelder til og med onsdag 19. mai 2021 kl. 23.59. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1. For forhold som ikke er nevnt i den lokale forskriften er det nasjonale anbefalinger og regler som gjelder.

Her kan du lese hele forskriften og saksfremlegget med begrunnelser i sin helhet:

Hvorfor er det nødvendig med strenge tiltak i Røros?

Røros er del av en region med stor mobilitet over kommunegrensene. For å bidra til at utbruddet i regionen ikke blir større en nødvendig, og at det ikke sprer seg til Røros, er det viktig med inngripende tiltak raskt.

Smitteutbruddet i regionen antas å ha sitt utspring rundt 01.05.21. Smittesporingen har avdekket mye aktivitet der smittede personer har møtt andre i flere kommuner. Vi har nå en situasjon der smittespredning har foregått over lang tid, situasjonen er usikker og uoversiktlig. Regionen står per i dag i et utbrudd som raskt øker i utbredelse. Selv om vi foreløpig ikke har noen med påvist i Røros, har vi hele 85 personer som er nærkontakter til smittede på Os. Det betyr at i løpet av timer og dager kan situasjonen raskt snu, og vi kan ha svært mange smittede.

Kommunene i regionen har derfor samarbeidet for å etablere regionale tiltak gjennom en mest mulig lik forskrift. Det er avgjørende at regionen arbeider i fellesskap for å kunne slå ned viruset raskest mulig. I samråd med Statsforvalteren i Trøndelag setter Røros kommune inn samme tiltak som de rammede kommunene, i form av en forskrift. Med dette er vi i forkant og kan forebygge et større utbrudd i vår kommune. Dette er også viktig for vår framdrift av koronavaksinasjonsprogrammet. En kort periode med sosial distansering vil videre begrense konsekvenser på sårbare individer og virksomheter. Inngripende kontaktreduserende tiltak i samfunnet og vår region vurderes derfor å kunne forsvares i et kost-nytte forhold og være forholdsmessige.

Lokale tiltak etter midlertidig forskrift

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

a) Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan
servere mat til overnattende gjester.

b) Butikker skal holde stengt. Likevel kan følgende butikker kan holde åpent:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 • Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjøledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopol
 • Bensinstasjoner (med unntak av innendørs bespisning, mat og drikke som selges skal ikke nytes på stedet. Sittegrupper tas ut av bruk).
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Blomsterbutikker med fast utsalgssted som er registrert i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter, et salgsareal som ikke overstiger 250 m2, en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.

c) Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.

d) Bilverksteder der det legges til rette for å unngå fysisk kontakt mellom ansatte og kunder kan holdes åpent.

e) Treningssentre.

f) Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.

g) Tros- og livssynshus, men unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.

h) Biblioteker.

i) Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.

j) Museer.

k) Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur-, underholdningssteder.

l) Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

m) Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene («klikk og hent»).

n) Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter, tannhelsetjeneste og annet autorisert privatpraktiserende helsepersonell kan gi helsehjelp med forsterkede smittevernstiltak når denne er av en slik karakter at det vurderes som svært uheldig for pasienten at helsehjelpen utsettes.

o) En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt. Virksomheter som har omsetning med en kombinasjon av varegrupper, slik at noen varegrupper faller inn under unntaket fra stenging mens andre varegrupper ikke er en del av unntaket, er selv ansvarlig for å sikre at kun tillatte varegrupper omsettes til kundegrupper som er en del av unntaket.

Forbud mot arrangementer

Alle arrangementer og samlinger, innen og utendørs, i en begrenset tidsperiode skal avlyses eller utsettes, med unntak av:

a) Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.

b) Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.

c) Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.

d) Det er i de fleste tilfeller ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er likevel tillatt å organisere:

 • idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 10 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.
 • Idrettsaktivitet og fritidsaktivitet utendørs for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom i grupper på inntil 5 personer, når alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meter avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind. Passasjerer skal bruke munnbind i drosje og på kollektivtransport. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen/bussen/toget og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien/bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder også sjåføren når det er passasjer i drosjen/bussen. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Reiser inn og ut frarådes

Den lokale forskriften inneholder ikke et reiseforbud. Men det er en strek oppfordring til alle om å begrense reiser til og fra regionen, og over kommunegrensene.

I tillegg gjelder nasjonale føringer

For forhold som ikke er nevnt i den lokale forskriften over, følger vi de nasjonale rådene og reglene. Det betyr blant annet at du kan ha besøk av opptil 5 personer i hjemmet – også på 17. mai.

Nasjonale retningslinjer

Mer informasjon

Du kan holde deg oppdatert om situasjonen på kommunens koronaside og facebookside.

Pressekontakt i denne saken er ordfører Isak Veierud Busch

X