Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

LANDBRUKSNYTT NR 2. – JULI 2018

Landbruksnytt nr. 2 – juli 2018.

Informasjon om kommende NATO-øvelse (Trident Juncture)
NATO-øvelse Os kommune - InformasjonI forbindelse med den store militære øvelsen, Trident Juncture til høsten, vil det være risiko for at ulike skader kan oppstå. Ta kontakt med Forsvarets egen skade- og miljøgruppe, som kan svare på spørsmål, gi nødvendig informasjon til den enkelte samt erstatningsspørsmål.

Kan nås på tlf. 400 38 526 eller mbo@mil.no.
Kommunen er behjelpelig med å knytte kontakt, men kan ikke uttale seg i konkrete saker.

 

Krevende grovfôrsesong – avlingsskadeerstatning
Mange opplever redusert førsteslått, dog av god kvalitet. Vi håper på en mer balansert fortsettelse av sommeren slik at den totale fôrmengden tar seg opp. Dyr på innmarksbeite har også utfordringer. Bekker er tørre, og det må kjøres vann. Husk å sørge for skygge. Prøv å få slått enga flere ganger samt ta i bruk unytta innmarksareal til vinterfôrberging. Nå er alt av arealressurser viktig å ta i bruk!

For slike klimabetingete avlingstap kan det søkes erstatning. Meld fra så fort som mulig om dette kan bli aktuelt. Søknadsfrist 31. oktober. Det må dokumenteres beitedager på fulldyrka jord, innkjøpt og overliggende fôr, og fôrlager ved innsett. Dokumentasjon på ekstraordinære tiltak for å redusere avlingstapet må beskrives. Du finner mer på www.landbruksdirektoratet.no → Avlingssvikt.

Det blir holdt et åpent møte på samfunnshuset i Os mandag 16. juli kl 19.30. Lokale fagrådgivere vil være til stede (FK, NLR, Tine, Røros Slakteri, bank mm.).

 

Regionalt miljøtilskudd, RMP
For kommunene i Trøndelag er dette samme frist som for produksjonstilskuddets del 2 den 15. oktober. For hedmarkskommunene er denne søknadsfristen 1. oktober.
Merk at det med bakgrunn i fylkessammenslåingen til Trøndelag, er laget nytt miljøprogram for 2018. Informasjon om nytt RMP for Trøndelag finnes på Fylkesmannen i Trøndelag sine hjemmesider.

 

Tilskudd til skogkultur og vei
Det er gode tilskuddssatser på skogkulturtiltak og bygging/restaurering/punktutbedringer av skogsveier i alle tre kommuner. Dette er viktige tiltak for å kunne øke verdien på skogen og kunne oppnå bedre driftsøkonomisk resultat. Ta kontakt med skogbrukssjef Kjartan Overdal, tlf. 94127547, dersom du har spørsmål el. annet.

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v.
Fra 15. august 2018 blir søknaden elektronisk.
Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn (likt som ved prod.tilskudd), og foretak får også svaret med vedtak om tilskudd i Altinn. Det elektroniske systemet som har fått navnet Agros, vil bidra til å redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene på konto.
Ingen skal gå glipp av tilskudd fordi de søker på papirskjemaet etter overgangen 15. aug., men i løpet av høsten blir nok denne fullelektronisk. Ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon og hjelp.

Rovvilt – beitedyr
Det er svært viktig med hyppig tilsyn av beitedyra for å oppdage skader, og med det få dokumentert skadegjører og iverksette tiltak så raskt som mulig.
Rovviltkontaktene må kontaktes umiddelbart om det er mistanke om at rovdyr har vært på ferde.

Rovviltkontakt for Os: Jon Horten, telefon 900 92 824
Rovviltkontakter for Røros og Holtålen: Terje Borgos telefon 909 20 968, Inge Even Danielsen  telefon 911 27 950

Gjerder og piggtråd
Vi oppfordrer alle til å rydde opp i gamle gjerderester, spesielt piggtråd. Piggtråd er forbudt i nye gjerder, og i eksisterende gjerder skal den være godt vedlikeholdt og strammet samt med riktig høyde i forhold til gjerdet under. Bruk av piggtråd og ansvar for gjerder er regulert av dyrevelferdsloven og grannegjerdelova.

 

Spredning og -frist for husdyrgjødsel 2018
Innen 1. september må spredning uten pløying være utført. Formålet er størst mulig gjødseleffekt i vekstsesongen, samt forebygge avrenning. I perioden 1. september til 1. november er det kun tillatt å spre dersom det pløyes ned innen 18 timer. Det skal for øvrig ikke spres på snødekt eller frossen mark.

Skrantesjuke (CWD)
Fortsatt gjelder innførte restriksjoner for å hindre CWD-spredning. Fór som legges på innmark skal skjermes for hjortedyr i perioden 15. oktober til 1. mai. Det er også forbudt å sette ut slikkesteiner som hjortedyr kan få tak i.

Viktige datoer sommer/høst 2018

  • Møte om grovfôrsituasjonen og tiltak, Fensal i Os kommune  16. juli
  • Frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding  1. september
  • Regionalt miljøtilskudd RMP Os kommune    1. oktober
  • Regionalt miljøtilskudd RMP Røros, Holtålen   15. oktober
  • Søknadsfrist for produksjonstilskudd i jordbruket del 2  15. oktober
  • Frist for søknad om erstatning for avlingssvikt   31. oktober

 

Ferieavvikling på landbrukskontoret   
Kjartan Overdal;  uke 29, 30, 31
Maraike Glomb;  uke 30, 31, 32
Berit Siksjø;  uke 29, 30, 31, 32
Nina Veslum;  uke 29, 30, 31, 32
Hans Iver Kojedal;  uke 29, 30, 31, 32
Berit B. Østbyhaug;  uke 30, 31, 32, 33 samt 18.-20. juli

Wenche Aas Myhren betjener kontoret i de ordinære ferieukene.

Landbrukskontoret til Holtålen
Hver tirsdag vil skogbruksansvarlig være tilstede i kommunen, og første tirsdag i måneden vil også én av de andre på avd. ha arbeidsdag her. Ta kontakt på forhånd for å avtale nærmere. Første tirsdag etter ferien blir 7. august.

Facebookgruppe «Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen»
Bli med i gruppa! Her deler vi smått og stort. Legg gjerne til andre som kan ha nytte av gruppa.    Gruppa finner du her

Kontaktinformasjon til Landbruksavdelingen for Røros, Os og Holtålen er:
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen
postmottak@os.kommune.no
Tlf. 62 47 03 00

X