Blog

Nyheter

Kulturminneplan for Røros – ut til offentlig ettersyn

kulturminneplan

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 11.62020 å sende kulturminneplan for Røros ut til offentlig ettersyn.

Planen er sendt ut til hjemmelshavere, lag og foreninger og offentlige myndigheter, men hvem som helst kan sende inn innspill. Vi vil derfor oppfordre til at dere leser plandokumentet, og sender inn merknader. Merknader sendes på e-post til postmottak@roros.kommune.no

Frist for innsending av merknader er 20.9.2020.

Her finner du plandokumentene.

Kart med avgrensning av hensynssoner finner du her. Velg kartlag kulturminner og kulturminneplan.

X