Blog

Nyheter

Høring av reguleringsplan- Hånesrabben 20190001

Reguleringsplan - Hånesrabben

Utvalg for plansaker vedtok i møte 4.3.2021 å legge ut detaljregulering for Hånesrabben på høring.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av fritidsboliger på et område i Hånesåsen sør for Røros sentrum.

Plandokumenter for Hånesrabben

Eventuelle merknader til planforslaget sender du til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Du kan også sende merknader på epost til postmottak@roros.kommune.no

Merknader må sendes innen 22.4.2021. Merknaden merkes med «Hånesrabben».

X