Blog

Detaljreguleringsplan forGranterveien med planid 20190003 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 16.06.2022.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i saksdokumentene.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra www.roros.kommune.politikk/politisk-motekalender/ eller via kommunens planregister med planid 20190003.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 15.7.2022
Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmanssgata 23, 7374 Røros.
Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

 

 

X