Blog

Foto av Aleksander Ramsland ​. Fra nattevandring for FNs bærekraftsmål.

Vi er nå i gang med å utarbeide kommunens planstrategi for 2020–2023, og ønsker dine innspill. Har du tanker om hvilke utfordringer vi har, og hvilken retning rørossamfunnet skal gå? Da vil vi gjerne høre fra deg.  

Nytt i år er også at FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for kommunenes planoppgaver. FNs bærekraftmål setter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling.    

FNs bærekraftmål er et spennende rammeverk for lokalpolitikken som også setter vår egen politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv. Bærekraftmålene hjelper oss å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Dette handler om alt fra miljø, folkehelse, likestilling, inkludering, fattigdom, kultur, næring eller hvordan vi arbeider med innbyggerinvolvering.  

Hva er en planstrategi?
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden. 

Kommunestyret styrer etter planene i planstrategien. 

Kommuneadministrasjonen jobber med å gjennomføre planene. 

Planstrategien tar blant annet stilling til hvilke samfunnsutfordringer som skal møtes, og drøfter utviklingstrekk og muligheter som påvirker kommunen som samfunn og organisasjon. Den definerer hvilke planer kommunen har behov for i kommunestyrets periode, om eksisterende planer må revideres og om det er behov for nye planer. 

Røros kommune har utarbeidet et godt planverk
De siste fire årene har vi gjort et grundig arbeid med å lage et godt planverk for Røros kommune. Blant annet har vi fått på plass planer som sørger for at vi møter utfordringene for klima og miljøarbeider for god folkehelseog ivaretar verdensarven på en god måte.  

Her kan du se planstrategien vi har jobbet etter i forrige periode 2016–2019: https://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2017/04/Planstrategi2016-vedtatt.pdf 

De fleste av planene i forrige planstrategi er laget, og allerede vi er i full gang med å gjennomføre tiltakene i dem. Alle kommunens planer er langsiktige, og justeres ca. hvert fjerde år.  

Hva ønsker vi dine innspill på?
Er det fortsatt områder og utfordringer vi mangler i dagens planverk? Har vi planer som hjelper oss å nå FNs bærekraftmål lokaltArbeidet med ny planstrategi skal avdekke dette, og det er her ønsker vi innspill fra dere. 

  • Er likestillingen god nok på Røros? 
  • Har personer i familier og personer med lav inntekt lik mulighet til å delta i samfunnet?
  • Er Rørossamfunnet åpent og inkluderende?
  • Er Røros inkluderende for personer uavhengig av etnisitet, språk og opprinnelse? 
  • Møter vi utfordringen med rasisme? 
  • Klarer vi å skape økonomisk vekst uten at det går på bekostning av miljøet? 
  • Har vi de riktige samarbeidsarenaene for læring mellom næringsliv og det offentlig? 
  • Dekker dagens helsetilbud det behovet vi har på Røros? 

Dette er bare noen eksempler på de samfunnsutfordringene norske kommuner skal møte i årene fremover. Det kan også være andre områder du ser at vi bør jobbe med.  

Ta gjerne utgangspunkt i FNs bærekraftmål for å se om det finnes områder her du mener vi bør jobbe med i kommende periodehttps://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

Du kan sende dine innspill allerede nå og fram til 7. august:  

  • pr. post til Røros kommune, Servicetorget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros 

Merk forslaget ditt med «Planstrategi». 

Om arbeidet med planstrategi for 2020–2023 

Prosessen med planstrategi for det nye kommunestyrets valgperiode starter med en analyse av dagens planverkDet er dette arbeidet vi nå er i gang med. Her skal vi avdekke hvilke planer som er på plass, og hva vi eventuelt mangler. I denne fasen er innspill fra våre innbyggere av stor verdi. 

I neste fasen utarbeider vi et forslag til ny planstrategi. Forslaget legges ut på høring i september 2020, der alle kan komme med høringsinnspill. 

I siste fase går vi gjennom alle høringsinnspill før vi legger fram endelig planstrategi. Den skal være vedtatt ett år etter at det nye kommunestyret er satt – det vil si innen utgangen av oktober 2020.  

X