Blog

Røros kommunes planstrategi 2020 -2023

 

Her kan du lese forslaget til kommunens planstrategi for perioden 2020 – 2023, og gi oss dine innspill.   I tillegg til å forenkle kommunens allerede eksisterende planer foreslår vi å lage fire nye strategier i denne kommunestyrets periode.

Les forslaget til planstrategi 2020 – 2023 og planene for de neste tre årene. 

Er du enig i kommunens forslag? Har du forslag til endringer? Dine innspill er av stor verdi for oss og vi vil vi gjerne høre fra deg. Siste frist for høringsinnspill er 1. november.
Send forslaget ditt til: Hanne.bryde@roros.kommune.no eller til Røros kommune, Servicetorget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Merk forslaget det med planstrategi 2020 -2023.

Hvorfor lager vi en planstrategi?
Røros kommune har laget ferdig et forslag til planstrategi for perioden 2020-2023. Det er en lovpålagt oppgave der vi skal drøfte utviklingstrekk og muligheter i kommunen. Ved å definere kommunens planbehov kan kommunestyret gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid blir behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien bygger på FNs bærekraftsmål
Visste du at Røros kommune skal arbeide enda mer systematisk etter FNs bærekraftsmål?
Nytt av i år er at regjeringen vektlegger at FNs 17 bærekraftsmål skal prege innholdet. Visste du at FNs bærekraftsmål er utarbeidet av 10 millioner mennesker mot et samfunn som ser miljø, sosial utvikling og økonomi i sammenheng? De peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene hjelper oss å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Dette handler om alt fra miljø, folkehelse, likestilling, inkludering, fattigdom, kultur, næring eller hvordan vi arbeider med innbyggerinvolvering. FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for lokalpolitikken som også setter vår egen politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv.

Vi har analysert kommunens aktiviteter og planer opp mot FNs 169 delmål. Dette har dannet grunnlaget for planstrategien.

Fra detaljerte planer til strategier uten tiltak
En del av arbeidet med å lage planstrategi er å se om måten vi arbeider på er smart og effektiv. Planer skal fungere på samme måte som noter gjør for et orkester eller som en byggeplan for snekkere. Alle må forstå planen og skjønne retningen vi skal i. Det overordnede målet i kommunens planer er at den skal bedre livet til alle vi som bor her. Uten at det går på bekostning av natur og mennesker på utsiden av kommunegrensen.  Vi foreslår å gå fra detaljerte og varierte plantyper til å lage strømlinjeformede strategier uten tiltak. Du kan lese mer om det her.

Mangfolds- og inkluderingsstrategi
Mangfolds- og inkluderingsstrategi er en av fire nye strategier vi foreslår å lage i kommende periode. Røros ønsker å arbeide aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, økonomi, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller alder. Røros har behov for å skape arenaer for dialog og kompetansespredning omkring mangfold, likeverd og inkludering. Dette ønsker vi denne strategien skal bidra til.

Oppvekst- og utdanningsstrategi
Det er behov for en overordnet strategisk plan for oppvekst og utdanning som ser helhet mellom barnehage, skole, SFO, kulturskole voksenopplæring/utdanning/videreutdanning. Den skal også ta for seg hvordan vi kan tilrettelegge for læring gjennom hele livet med vekt på distriktsvennlig og digital læring. Den må også sikre at personer med spesielle behov får riktig utdanningstilbud. Strategien bør ha en aktiv rolle opp mot Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp jf NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring og det nye nasjonale læreplanverket.

Helse- og omsorgsstrategi
Det er behov for en overordnet helse- og omsorgsplan hvor temaene i kommunens allerede bestående handlingsplaner og prosjektene blir inkludert.  Temaer knyttet til blant annet  prosjekter som Tidlig Inn, prosjektarbeid knyttet til helsetjenester for samisk befolkning, vold i nære relasjoner, selvmordsforebygging, likeverdige/ ikke-diskriminerende tjenester, klimarelaterte helseutfordringer og kultur som helse blir viktig.

Transportstrategi
Vi ønsker å lage en overordnet transportstrategi, en felles politisk plattform som skal understøtte FNs bærekraftsmål, arealplanen, klima- og miljøplan, folkehelseplan og trafikksikkerheten i kommunen. Temaer som sti og sykkelnettverk, grenseløs kollektivtransport, Jernbaneforum, Flyplassalliansen og fylkesvei 30 inkluderes.

X