Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Fylkesmannen anbefaler ROBEK-utmelding

Ordfører Hans Vintervoll, representant for Fylkesmannen Anne Gråberg og rådmann Bernt Tennstrand

Fylkesmannen orienterte i kveld Kommunestyret om at har de har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å melde Røros kommune ut av ROBEK-lista.

Formelt sett er ikke Røros kommune ute av ROBEK-lista før KMD besvarer denne henvendelsen. Likevel fremhevet Fylkesmannen at Røros kommune har jobbet godt og hardt for å skape varige strukturer og legge til rette for en fremtidsrettet bærekraftig økonomi.

Anne Gråberg, representant for Fylkesmannen

Anne Gråberg, som representant for Fylkesmannen mener at Røros kommune har vært en foregangskommune i å arbeide systematisk og strategisk for å nå målene om å styre etter resultat og kvalitet, og dermed for å komme ut av ROBEK-lista.

Fylkesmannen gratulerte med den jobben som er gjort og oppfordret til å passe på å sikre god styring i fremtida.

Hvorfor blir vi utmeldt?
Etter politisk behandling av regnskapet for 2016, vurderer Fylkesmannen at kommunen har fått tilbake tilstrekkelig kontroll over økonomien. Ettersom tidligere tap også er inndekket, har de gitt Kommunal- og moderniseringsdepartementet melding om at de anser vilkårene for å bli fjernet fra registeret for å være oppfylt.

Hvorfor havnet Røros på «ROBEK-listen»?

Ordfører Hans Vintervoll og rådmann Bernt Tennstrand

Både Rådmannen og ordføreren er glade for at Fylkesmannen ser at Røros kommune har lagt ned en stor jobb for å lykkes med legge tilrette for en framtidsrettet bærekraftig økonomi.

Røros ble ført inn på ROBEK-listen høsten 2014, etter flere år med svært dårlig økonomi og stadig synkende økonomiske reserver. Bakgrunnen for at Røros havnet i registeret, var at en ikke var i stand til å betale tilbake underskudd fra 2011 i løpet av de to neste årene. Det samlede underskuddet økte på tross av flere forsøk på å få orden i økonomien. Når regnskapet for 2014 var ferdig, økte fortsatt det samlede underskuddet, men deretter begynte endringene som ble gjort å virke, og i løpet av 2015 og 2016 hadde kommunen resultater som var gode nok til at tidligere års underskudd ble tilbakebetalt.

Kake på Kommunestyremøtet 31. august 2017

Fortsatt fokus! God kommuneøkonomi krever hardt og systematisk arbeid.

Hva er ROBEK-listen?
ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

X