Blog

Aktuelt, Arealplaner, Høringer, Nyheter

Høring og offentlig ettersyn: Si din mening om detaljregulering for Fruvollen

plankart over området med Fruhagen

Detaljregulering for Fruvollen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn og vi vil gjerne høre hva du mener om planen. Uttalefrist er 2.9.2023.

Plandokumentene finner du på servicetorget og i kommunens planregister på arealplaner.no. Dersom du trenger hjelp til å finne dem kan du henvende deg til Servicetorget i Røros kommune. Direktelink til planen finner du ved å klikke her. Les hvordan du manøverer i plandokumentene nederst i denne artikkelen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger og fritidsboliger i felt F/B2 i kommuneplanens arealdel. Alternativ 1 inneholder i tillegg et område regulert til bebyggelse og anlegg med formål restaurant og overnatting.

Planen legges ut i to alternative forslag:
1. Alternativ 1 hvor det foreslås regulert et område til bebyggelse og anlegg KBA1
2. Alternativ 2 hvor det foreslås regulert et område til fritidsbebyggelse FBF11.

Foruten disse to områdene med tilhørende bestemmelser er alternativene like. Det bes om innspill til begge alternativene for vurdering.

For presentasjon og vurdering av de to alternativene se saksutredning og planbeskrivelse. For å se de to planforslagene må man åpne dokumentene i arealplaner.no, (under planbehandling), det er kun ett av alternativene som er mulig å synliggjøre i kartløsningen.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Røros kommune, Plankontoret, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 02.09.2023.

Hvordan lese en reguleringsplan:

En reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet viser med farger, linjer og påskrift hvilken arealbruk som er tillatt i det enkelte området. Bestemmelsene angir i tekstform hvilke regler som gjelder både innenfor det enkelte arealbruksområde, men også innenfor planområdet som helhet. Ulike områder er angitt i plankartet med feltnavn. Disse feltnavnene finner du igjen i bestemmelsene.

Plankartet kan du åpne på to måter i arealplaner.no. Du kan enten venstreklikke på kartbildet i øverste høyre hjørne, og deretter klikke se kartdetaljer. Du kan deretter manøvrere og zoome inn og ut i kartet. Ved å venstreklikke inne i kartet får du opp detaljer om det området du har klikket på. Den andre måten er å åpne plankartet i listen med plandokumenter. I listen med plandokumenter ligger også planbestemmelser, planbeskrivelse, ROS-analyse, trafikkanalyser m.m.

X