Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Forvaltningskontoret flytter til servicetorget

Forvaltningskontoret på flyttefot

20.desember flytter forvaltningskontoret inn i underetasjen i Bergmannsgata 23. Telefonnummer og postadresse blir som før, og er tilgjengelig på kommunens nettside https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/forvaltningskontoret/

Forvaltningskontoret er de første som flytter ut av Øverhagaen 5, i forkant av at bygget skal rives. Den nye plasseringen er en midlertidig løsning fram til byggetrinn to på Øverhagaen står ferdig høsten 2022.

Hva kan forvaltningskontoret hjelpe deg med:

Eksempel på tjenester du kan søke på er helsehjelp i hjemmet, institusjonsopphold, omsorgsbolig, praktisk bistand i boligen, støttekontakt, pårørendestøtte i form av avlastning og omsorgsstønad.
Forvaltningskontoret mottar, kartlegger og vurderer søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester, og gir veiledning og informasjon både om tjenestene og saksgangen.

Forvaltningskontoret ble opprettet i mars 2016 for å kunne:

• Ivareta brukerens rettsikkerhet og sikre likeverdig behandling, uavhengig av hvor de er bosatt i kommunen
• Profesjonalisere saksbehandlingen
• Tydeliggjøre kommunens ansvar som forvalter og tjenesteyter
• Gjøre det lettere for brukerne ved å samle alle tjenesten på ett sted
• Skille mellom forvaltning (tildeling) og tjenesteyting (utførelse)
• Oppnå bedre kontroll på forholdet mellom bruk av ressurser og behov
• Sikre helhetlige tjenester og pasientforløp

 

 

X