Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Næring, Politikk

Fornyelse av boligplaner – arbeidet med forslag til nye reguleringsplaner i Røros tettsted

kartutsnitt av røros, der ni boligområder er markert med rød strek rundt.

I oktober startet vi arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og Øya, Skarpsno og Ulvstugguveien.

Hva jobber vi med nå?

Fram mot jul kunne boligeiere sende oss innspill og synspunkter til planarbeidet. Her har vi fått inn noen få, men relevante, innspill til planen. Disse tar vi med oss i det videre planarbeidet som vi er i gang med nå. Feste NordØst har etter varslingsfristen i oktober arbeidet med kartgrunnlaget for de nye reguleringsplanene. Nå skal vi jobbe videre med kartgrunnlaget og bestemmelser til områdene og utarbeide et ferdig forslag til nye reguleringsplanene.

Hva skjer videre?

I neste faste, når planforslagene er ferdig utarbeidet, legges de ut til offentlig ettersyn og høring. Da kan du som boligeier se hvilken innvirkning den nye planen har for din eiendom, og komme med innspill til høringen. Den enkelte boligeier bli varslet direkte med brev, når forslagene kommer til høring.

Skal bidra til enklere og raskere behandling av byggesaker

Bakgrunnen for å fornye reguleringsplanene er at Røros kommune ønsker å forenkle og effektivisere behandling av byggesaker for dere som eier boliger i disse områdene. Det vil også bidra til at kommunen kan behandle byggesøknader raskere.

Les mer om på arbeidet på prosjektsida

Vi har laget en egen nettside med informasjon om arbeidet. Her kan du følge med underveis i prosjektet. Du finner lenker til kart og beskrivelser, kontaktinfo og tips til hva du som boligeier kan gjøre i de ulike fasene.

Fornyelse av boligplaner 2020–2021

X