Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Fastsettelse av planprogram for detaljregulering av Pinstivollen II- boliger

Pinstivollen 2 - boliger

Figur 1. Planområdet er markert med svart linje.

Utvalg for plansaker har 19.8.2021 vedtatt fastsettelse av planprogram for detaljregulering av Pinstivollen II- boliger planid 20210001, i medhold av plan- og bygningslovens § 12-9.
Planområdet befinner seg om lag 2,5 km øst for Røros sentrum og grenser mot Dalsveien og Ryveien. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger på eiendommen 58/21 som i dag er ubebygd. Forslagsstiller ønsker et boligprosjekt som legger vekt på å ha et variert tilbud av bygningstyper. Planinitiativet vurderes å utløse konsekvensutredning da planarbeidet ikke er i tråd med overordnet plan.
Planprogrammet fastsetter hvilke tema og alternativer som skal utredes og undersøkes i utarbeidelsen av forslag til detaljregulering. Det er lagt særlig vekt på at trafikale forhold skal utredes sammen med tettstedsutvikling, friluftsliv og rekreasjon, kulturminner og landskapsverdier.

Innsyn i plandokumentene
Saksdokumentene med vedlegg til politisk behandlingen kan sees på kommunens nettsider under fanen møtekalender- utvalg for plansaker 16.8.2021 sak 56/21

Klageadgang
Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til detaljregulering blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

X