Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Duedtie – et nytt tilbud i kulturskolen! / Båetieh vytnesjidh!

Kulturskolen har gleden av å tilby opplæring innen duedtie, sørsamisk kunst og handverk. Dette er et helt nytt og spennende tilbud der elevene vil få lære om og praktisere samiske naturmaterialer, former og uttrykk. 

Kultuvreskuvle sæjhta dijjem bööredh vytnesjidh! Daate voestes aejkien Kultuvreskuvle edtja vætnoen jïh duedtien bïjre ööhpehtidh. Learohkh åadtjoeh lïeredh guktie sjiehteles ïebnh ålkene ohtsedidh jïh ïebnide sjïehtesjidh.

Hva skjer i kurset? / Maam åadtjoeh lïeredh?

Med opplæring innen sørsamisk kunst og handverk, blir elevene kjent med tradisjonelle metoder og teknikker i møte med det moderne. Her vil elevene få mulighet til å lage flotte bruksgjenstander, for eksempel et sørsamisk knivbelte! I tilbudet vil det være fokus på de bærekraftige verdiene som ligger til grunn i duedtie. Økologisk tenkning og forståelse er viktig for å bli bevisste forbrukere.

Learohkh åadtjoeh åarjelsaemien duedtievuekieh lïeredh jïh guktie vytnesjidh. Learohkh edtjieh båeries jïh daaletje vuekiej mietie barkedh. Learohkh maehtieh eensi jïh daerpies gaevnieh vytnesjidh, vuesiehtimmien gaavhtan tjaebpies åarjelsaemien nejpiebeelhte! Learohkh åadtjoeh saemien aerpiemaahtoem goerehtidh. Vihkeles gaajhkesidie daejredh guktie almetjh maehtieh eatnemem vaarjelidh, tjirkeslaakan vytnesjidh jïh jieledh.

Hvem kan være med? / Gie?

Tilbudet gjelder alle barn og unge i Røros kommune mellom 10 (5. trinn) og 20 år. Du trenger verken forkunnskap eller tidligere erfaring for å være med på dette. Du vil møte erfarne og dyktige lærere!

Maanah gïeh luhkie jaepien illeme jïh noere almetjh gïeh göökteluhkie jaepien illeme, maehtieh meatan årrodh. Eah daerpies maanah maahtoem daejrieh jallh aerebe vytnesjamme. Learohkh væjkeles lohkehtæjjaj gujmie åahpenieh!

Når og hvor skjer dette? / Gusnie jïh gåessie?

Tirsdager kl. 16.00 til 17.30 på kulturskolen i Verket. Vi starter tirsdag 24. november og vil gå ukentlig fram til og med april. Dag og tid kan bli endret i løpet av perioden.

Fïerhtene dæjsta tsåahka 16.00-17.30 Plassjen Kultuvreskuvlesne “Verket” gaavnesjieh. Voestes aejkien rahkan asken göökteluhkie njealjeden biejjien gaavnesjieh. Minngemes aejkien voerhtjen.

Hvor mye koster det? / Man dovrehke?

Elevavgiften er kr. 450, –

Learohken åvteste tjuerieh kr 450, – maeksedh.

Påmelding / Bïevnesh

Høres dette spennende ut, finner du søknadsskjema på kulturskolens hjemmeside.

Maehtieh vielie lohkedh Kultuvreskuvlen sijje gaskeviermesne: kulturskolens hjemmeside.

Søknadsfrist: 13. november / Minngemes ohtseme-biejjie: Rahkan luhkiegåalmeden biejjien

For mere informasjon ta kontakt med kulturskolerektor Nils Graftås: nils.graftas@roros.kommune.no, T: 928 25 647 eller Sjabretje as, Meerke Krihke Leine Bientie: mbientie@hotmail.com, T: 412 88 227

Jis sijhtieh vielie daejredh, bievnieh Kultuvreskuvlen åejvie Nils Graftås: nils.graftas@roros.kommune.no, 928 25 647 jallh Sjabretje as, Meerke Krihke Leine Bientie: mbientie@hotmail.com, mobil 412 88 227

Tags:
X