Blog

Natur og miljø, Nyheter

Du kan nå søke om tilskudd til lokale vilt-, fiske- og friluftstiltak i området rundt Aursunden.

Aursunden
VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) kalles også Aursundfondet. Fondet består av midler som utbetales av eier av konsesjonsrettighetene i Aursunden. Midlene kan kun brukes til vilt-, fiske- og friluftstiltak i nedslagsfeltet til Aursunden.

Her finner du vedtektene til fondet.

Søknadsfristen er 1. april 2023.

Hva kan du søke på?
• Det kan søkes om tilskudd til utvikling av vilt-, fiske-, og friluftstiltak som kommer allmennheten til gode.
• Tiltakene må være av fysisk og/eller informasjons- og holdningsskapende karakter som støtter opp om tradisjonelt friluftsliv, herunder jakt og fiske.
• Tiltak skal ikke forringe eksisterende miljøkvaliteter.
• Omsøkte tiltak må være i nedslagsfeltet til Aursunden eller områder som direkte sokner til Glomma i Røros kommune.
• Omsøkte midler kan brukes til innkjøp av for eksempel fysisk materiell, tjenestekjøp mm, men kan ikke brukes til lønn for egeninnsats (lønnet dugnad).

Hvem kan søke?
Både enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger, stiftelser, vitenskapelige institusjoner og offentlige institusjoner eller organ kan søke.

Hvordan søker du?
Du sender en søknad til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket og hva du vil gjøre. Det må også legge ved et kostnadsoverslag som viser finansieringsplan, søknadsbeløp og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av søknaden.

Ved innvilget søknad:
Tiltaket må gjennomføres i løpet av året, og innvilget tilskudd utbetales når prosjektet er fullført. Du må da sende inn en rapport som sier hva som er gjennomført, samt en oversikt over hvilke utgifter tilskuddet dekker. Dette kan for eksempel være kopi av faktura, timelister på løypekjøring mm. Det må være samsvar mellom opprinnelig søknad og bruken av midler. Frist for å be om utbetaling av tilskudd er 01.12.2023.

Innkomne søknader behandles i formannskapet i mai/juni.

Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Ragnhild Trønnes, naturforvalter i Røros, Os og Holtålen kommuner.

Søknad sendes:
Røros kommune,
Bergmannsgata 23,
7374 RØROS

Eller

postmottak@roros.kommune.no

 

 

X