Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Bli med å forme Røros kommune – gi innspill til kommuneplanen innen 24. mai 2019

To syklister sitter på trappa foran en butikk i gata på Røros. Huset er rødt, og på begge sidene av trappen står det en sykkel. En sykkel er lagt ned og en står. Mennene drikker av hver sin brusflaske.

Nå har du muligheten til å være med å forme Røros kommune. Et forslag til kommuneplan for perioden 2019-2029 er ute til offentlig ettersyn, og vi inviterer alle innbyggere, organisasjoner og virksomheter i kommunen til å gi innspill til kommuneplanen.

Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle oss som bor, jobber, lever og besøker Røros kommune. Kommuneplanens arealdel er utarbeidet med grunnlag i Kommuneplanens samfunnsdel, langsiktige retningslinjer for arealbruk i Røros og prinsipper for grovsiling av innspill behandlet av planutvalget. Revisjonen omfatter ikke kommunedelplan for Røros sentrum og kommunedelplan for Vauldalen. Dokumentene til planen finner du på kommunens hjemmesider: Her

Planinnsyn

Arealprioriteringer og verdisetting av områder
I rulleringen har det vært lagt vekt på å legge til rette for en fremtidsrettet og arealeffektiv utbygging av nye arealer. For å nå målsettinger fra samfunnsdelen har det vært vesentlig å åpne for en utbygging som bygger opp rundt eksisterende infrastruktur og servicetilbud i grender og som samler bebyggelsen i større grad enn tidligere. Det er lagt ned mye arbeid i utarbeidelse av tematiske kart for å vise kommunens verdier innen ulike tema som grusressurser, vilt, landbruk, reindrift og kulturmiljø. Verdisetting av områder har vært benyttet som et verktøy for prioritering av arealer innenfor planområdet.

Prosessen
Arbeidet med kommuneplanens arealdel slik den ligger i dag startet i 2014, samtidig med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet har pågått over lang tid og eksisterende kommuneplan er gammel og utdatert både i form og innhold. Revisjonsarbeidet har derfor vært omfattende. I løpet av prosessen er det fremmet mange innspill over en lang tidsperiode. I siste runde kom det inn over 90 innspill til endringer av arealbruk. Plandokumentene som nå er lagt ut til offentlig ettersyn må betraktes som et forslag fra kommunen basert på de strategier og retningslinjer som er utarbeidet i øvrige dokumenter.

Videre fremdrift
Planforslaget er nå sendt ut på 1. gangs offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 24.5.2019.

Har du innspill til planen, enten på egen eiendom eller generelt, må du sende dette til kommunen innen fristen. Deretter vil Rådmannen gå gjennom og vurdere innspillene og ev. bearbeide plandokumentene før det legges frem for Kommunestyret til ny behandling.

Dersom det er blitt fremmet innsigelse fra statlige myndigheter eller andre med innsigelsesrett må disse løses før man kan endelig vedta kommuneplanen. Avklaring av ev. innsigelser og vurderinger av hvorvidt det etter første høringsrunde vil være behov for flere høringer, vil ha betydning for når kommuneplanen kan bli endelig vedtatt.

Send gjerne innspill på e-post, merket med «Kommuneplanens arealdel» til postmottak@roros.kommune.no, eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 19, 7374 Røros.

X