Blog

Stor leiejordsandel, færre dyr på utmarksbeite og høg gårdbrukeralder, er noen av de sentrale utfordringene som landbruksnæringen i Røros står overfor i dag.

 

Planen er inndelt i fire hoveddeler med ulike delmål:

  1. Bonden i samfunnet: synliggjøring, fagmiljø, samarbeid, rekruttering og sysselsetting.
  2. Ressursgrunnlaget: bruk av dyrka og dyrkbar mark, beite i utmark, seterbruk, økologisk produksjon og bruk av skogressursen.
  3. Eiendomsstruktur: rasjonell og kostnadseffektiv eiendomsstruktur.
  4. Verdiskaping og foredling: opprettholde dagens produksjon og sysselsetting, økt produksjon på skog- og utmarksressursene, bidra til foredling av produktene/råvarene lokalt.

Lokal næringsutvikling og sysselsetting

Det er et mål å legge til rette for økt lokal næringsutvikling og sysselsetting med utgangspunkt i landbruksressursene (jord, skog, utmark). Selv om rammevilkårene for landbruket blir bestemt utenfor kommunen (internasjonalt, nasjonalt og regionalt), har Røroslandbruket mange muligheter for utvikling innenfor disse vilkårene. Kommunen, landbruksnæringen og det øvrige lokalsamfunnet kan bidra til å legge til rette for ønsket utvikling.

Reduksjon av antall gårdsbruk

Antall aktive gårdsbruk har blitt redusert, og planen beskriver denne negative utviklingen med tall fra helt tilbake til 1969. Når antallet aktive gårdsbruk går ned, fører det til at fagmiljøet innenfor landbruk blir svekket. I tillegg er det høy gjennomsnittsalder for den aktive gårdbrukeren i kommunen, og dette er alarmerende for produksjonen i Røros.

Høy andel leiejord

Røros har høyest andel av leiejord av kommunene i Trøndelag, selv om andelen leiejord er stor i hele Norge. Dette påvirker mulighetene for nødvendige investeringer og utvikling av gårdsbrukene.

Økt sysselsetting og næringsvirksomhet
En viktig målsetting i landbruksplanen er at de lokale ressursene Røros har skal brukes til å skape økt sysselsetting og næringsvirksomhet. Planen beskriver tiltak for å nå måle om å sikre utviklingen av landbruket og at produksjonen skal være lønnsom for den enkelte aktør. Landbruksplanen beskriver hvilke tiltak som kan gjøres for å fremme og sikre ønsket matproduksjon, biomasseproduksjon, klimamål, kulturarv og naturverdier.

Her kan du lese planen.

X