Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning

Risiko- og tiltaksvurdering av Kvitsanden barnehage

Bilde Kvitsanden barnehage

Risiko- og tiltaksvurderingen av Kvitsanden barnehage viser at verken barn eller ansatte har vært utsatt for helserisiko.

I forbindelse med påvist asbest og asbestholdig støv har Norconsult, på oppdrag fra Røros kommune, gjennomført en risiko- og tiltaksvurdering med sikte på at bygningen skal kunne tas i bruk igjen.

Norconsult kom i sin vurdering med flere ulike alternativer. Røros kommune velger tiltaket som gir minst begrensning i bruk av bygget. Dette innebærer sanering av loft og fullstendig sanering av eternitthimling og gulvbelegg i 2. etasje. Dette vil også være besparende ved et fremtidig rivetiltak. Risikovurderingen viser at det ikke er nødvendig med utbedringer med hensyn til asbest i 1. etasje.

Røros kommune er i kontinuerlig kontakt med Arbeidstilsynet for å sikre at tiltakene møter deres krav.

Sammenfattet viser risikovurderingen at:

  • Asbestholdig støv på loft gir behov for tiltak for å gi adgang til ventilasjonsanlegg.
  • Eternitthimling i 2. et. har ikke medført at det er spredd asbestholdig støv til oppholdsareal. Støv er avgrenset til over himling, og ev. til sprekker/skader i gulvbelegg hvor det har samlet seg støv som ikke har blitt fjernet ved vedlikehold. Det er derfor ikke nødvendigvis krav til sanering av himlingen for å ivareta arbeidsmiljøet, men det vil være positivt i forhold til videre drift og bruk av bygget.
  • Gulvbelegg i 2. et. har som nevnt over asbestholdig støv under sprekker/skader. Dette har ikke medført spredning til oppholdsareal. Det er likevel vurdert som at det vil være tilrådelig å sanere belegg der det er større skader.
  • For øvrige forekomster av asbest (eternitt og gulvflis) har det blitt vurdert at disse ikke medfører en fare for spredning av asbestfibre så lenge disse står uberørt. Det vil være behov for å innføre rutiner for å sørge for at disse står uberørt.

Røros kommune jobber nå for at tiltakene blir utført så fort som mulig, og at normal drift i Kvitsanden barnehage kan gjenopptas. Ytterligere informasjon om arbeidet kommer fortløpende.

X