Blog

Aktuelt, Helse og omsorg

Ny forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse -og omsorgstjenester

Illustrasjonsfoto: ny forskrift langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester

Kommunestyret vedtok 22.06.2017 forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister.

Hensikten med lovendringen er å tydeliggjøre retten til langtidsopphold og bidra til bedre forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen. Forskriften trer i kraft fra 1. juli.

Bakgrunn

Stortinget vedtok den 13. juni 2016 endringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjenesteloven, som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Kommunene er pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med et langtidsopphold, men som likevel kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

Kriteriene kan ikke utformes på en slik måte at kommunen innsnevrer den enkelte pasients eller brukers rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende bolig.

Du kan lese den nye forskriften på lovdata.

 

X