Blog

Aktuelt, Koronavirus, Nyheter

Dutnjien mij bïevnesem åådtjeme gåetesne årrodh

Kvinne i blå genser nyser i et lommetørkle

Bïevnesh dutnjien mij bïevnesem åådtjeme gåetesne årrodh. Gïele: Åarjelsaemien. Tseegkesovveme: 03/2020 Orrestamme:

Dutnjien mij bïevnesem åådtjeme gåetesne årrodh

Jïjnje tsåatskelesvoete dan orre koronavijrusen bïjre. Doh jeanatjommesh mah skïemtjelassem Covid-19 evtiedieh ajve lijnies vaejvieh åadtjoeh, men naakenh maehtieh joekoen skïemtjine sjïdtedh. Dan åvteste pryövebe suetiegeerjehtimmiem siebriedahkesne heerredh.

Naakenh birresuvvieh dåaktaristie gåetesne årrodh. Dah mah Covid-19 åådtjeme tjuerieh ållesth isolasjovnesne årrodh jeatjah almetjijstie. Dah mah eah leah skïemtjelassem åådtjeme, men leah maahteme vaahresne årrodh suetiem åadtjodh, tjuerieh årrodh dan sisnie mij gohtjesåvva gåetiekaranteene.

Mij gåetie-isolasjovne?

Jis dov dåaktere lea jeahteme dov lea Covid-19, jallh datne vuertieminie pryövevaestiedassh åadtjodh, tjoerh ållesth isolasjovnesne årrodh ollh datne mubpieh almetjh laanesth.

Gåetie-isolasjovne sæjhta jiehtedh datne edtjh ållesth isolasjovnesne årrodh gaajhkesijstie, aaj dejstie mejgujmie årroeminie. Ih åadtjoeh olkese vaedtsedh, tjoerh jïjtse tjiehtjielisnie årrodh eevre oktegh, tjiehtjielisnie byöpmedidh jïh ih tjoerh njaamelijniem mubpiejgujmie juekedh.

Jis datnine vïerrebe sjædta, tjoerh dåakterem gaskesadtedh tellefovnesne. Aaj gåarede isolasjovnesne årrodh skïemtjegåetesne. Isolasjovne vaasa goske dåaktere jeahta dov ij leah vielie suetie, jallh pryöveilledahke vuesehte dov ij leah Covid-19.

Mij gåetie-karanteene?

Jis dov dåaktere lea jeahteme datne ih leah skïemtjes, men datne leah vaahresne orreme suetiem åadtjodh, tjoerh karanteenesne årrodh. Dellie tjoerh gåetesne årrodh men ij leah seamma striengkies krïevenassh goh gåetie-isolasjovnesne. Gåetiekaranteene sæjhta jiehtedh datne edtjh gaskesem giehpiedidh jeatjah almetjigujmie dan jïjnje gåarede, men ih daarpesjh ellies isolasjovnesne årrodh. Ih maehtieh skuvlesne, barkosne jïh jeatjah darjoeminie mïnnedh jïh ih maehtieh ektieskovhtem vaeltedh (busse, trigke, t-baane, girtie jallh feerja), men maahtah ålkone vaedtsedh oktegh. Jis aalkah gossedh, tjeapohke-ovlemem åadtjoeh, aalkah hïetedh jallh vaejliem åtnah, gaskesadth dåakterem tellefovnesne. Gåetiekaranteene vaasa 14 biejjieh mænngan datne leah suetievaahresne orreme.

Lohkh orrestamme bïevnesh!

Åejvieladtjh gaajhkesidie birrieh mah Nöörjesne årroeh vihkeles bïevnesh jïh raerieh lohkedh koronavijrusen bïjre sæjrojne www.fhi.no jïh www.helsenorge.no. Raerieh varke jorkesieh. Bïevnesh nöörjen jïh eengelsken gïelesne gååvnesieh. Jis dov leah dåeriesmoerh bïevnesidie guarkedh, mijjieh datnem haestebe naakenem viehkien bïjre birredh.

X