Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Bli med på inkluderingsarbeidet – søk midler av Bufdir innen 13. desember!

Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) lyser nå ut midler som skal bidra til bedre inkludering av barn og unge. Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

Fattigdom handler om mer enn mangel på mat og klær

I et land som Norge, der den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke definisjoner av fattigdom som handler om mer enn fysisk overlevelse. Det betyr at fattigdom ikke bare handler om mangel på mat, klær og tak over hodet. Fattigdom betyr også å mangle muligheter for å delta sosialt, på lik linje med resten av samfunnet. Barn trenger relasjoner med jevnaldrende for å ha et godt liv. Ungdommen selv sier at det verste med å være fattig er at du ikke kan delta på det andre kan (Bufdir.no).

Gi alle mulighet til å delta!

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og de frivillige organisasjonene – men vi håper at mange lag og foreninger og private aktører ønsker å bli med på dette arbeidet. Med gode tiltak og godt samarbeid kan alle barn og unge få delta i organisert fritidsaktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som innebærer at:
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer

Alle som skal søke om tilskudd gjennom denne ordningen må benytte søknadsskjemaet i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsskjema åpner fredag 22. november. Søknadsfrist er 13. desember 2019.

For fullstendig informasjon om tilskuddsordningen og søknadsprosessen, se Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

(Kilde: Bufdir.no)

Knutepunktfunksjonen

Det er satt ned en tverrfaglig gruppe bestående av representanter fra flere av virksomhetene som har kontakt med målgruppen, deriblant NAV, kultur og fritid, flyktningetjenesten, skolen, helsestasjonen og barneverntjenesten. Gruppens medlemmer har ansvar for oppsøkende arbeid mot målgruppen, frivillige lag og organisasjoner. Gruppen vil sørge for at kommunen har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. Dersom noen har spørsmål til den tverrfaglige gruppen i knutepunktfunksjonen kan de kontakte Ane Linn Haagaas på e-post: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no eller kontaktperson for tilskuddsordningen i Røros kommune, Nina Hjelle på e-post: nina.hjelle@roros.kommune.no.

 

 

X