Daily Archives: 28. oktober 2022

2. november stenges fv. 30 Svølgjatunnelen kl.19.00-21.30 på grunn av beredskapsøvelse. I samarbeid med alle nødetater og Vegtrafikksentralen gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelse i Svølgjatunnelen 2. november. Hensikten med øvelsen er å trene på tunnelens beredskapsplan og potensielle hendelser som kan oppstå, slik at nødetatene får tilstrekkelig trening. Det blir brukt røykmaskiner i forbindelse med […]

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne. //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

Egenberedskapsuka er en årlig kampanje der innbyggerne oppfordres til å ta ansvar for sin egenberedskap. Kampanjen gjennomføres i uke 44, fra 31. oktober til 6. november. Har du begynt med egenberedskap? Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte?  Det viktigste innholdet […]

Klikk her for å lese videre

X