Daily Archives: 22. desember 2020

Regjeringen besluttet mandag 20. desember at alle direkteflygninger fra Storbritannia stanses med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang for to døgn, fra mandag 21. desember, men kan bli forlenget. Samtidig strammes det inn på flere tiltak overfor alle reisende fra Storbritannia til og med 10. januar 2021. I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 […]

Klikk her for å lese videre

Tsïengele doekoe Röörosen tjïelte sæjhta aelkedh covid-19 vööste vaksineradidh. Almetjh mejtie 65 jaepien båeries bijjelen jïh båarasåbpoe leah prioritereeme dåehkieh. Dah nuepiem åadtjoeh koronavaksijnem voestegh vaeltedh. Datne prioriteereme dåehkesne jïh nuepiem åadtjoeh koronavaksijnem voestegh vaeltedh. Datne jïjtje veeljh mejtie sïjhth koronavaksijnem åadtjodh. Koronavaksijne namhtah almetjidie Nöörjesne. Datne sïjhth koronavaksijnem åadtjodh? Dellie tjoerh mijjem gaskesedtedh Gaskesadth […]

Klikk her for å lese videre

X