Kommunestyre

Kommunestyre

Her finner du informasjon om kommunestyre. Kommunestyre er Røros kommunes høyeste politiske organ, og består av 27 representanter som er valgt av befolkningen.

SIST OPPDATERT: 15.03. 2017 - 15:29

Kommunestyre

Kommunestyre er valgt av befolkningen gjennom kommunevalg, etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Ordføreren leder møtene i kommunestyre og har ansvaret for at møtene skjer i samsvar med vedtatt reglementer, samt at det blir truffet gyldige vedtak.

Kommunestyre er arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Kommunestyets arbeids- og ansvarsområde

Kommunestyret har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Etter kommuneloven er all kommunal myndighet lagt til kommunestyret, som treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunstyret fungerer som klagenemnd.

I praksis er kommunestyrets oppgaver konsentrert rundt overordnede og prinsippielle spørsmål.

Delegering av myndighet

Kommunestyret delegerer myndighet til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon, slik at det blir lagt til rette for en forsvarlig saksbehandling, raske og riktige avgjørelser og en effektiv organisasjon. Avgjørelser i enkeltsaker skal delegeres slik at avgjørelsen tas av et organ nærmest mulig den/de den vedkommer. De hensyn som må avveies i den forbindelse er:

Rettssikkerhet for innbyggere som har saker til behandling.
Effektiv ressursbruk
Service og saksbehandlingstid
At enkeltavgjørelser skal være i samsvar med så vel sentrale som lokale politiske mål og retningslinjer.

For å se en fullstendig beskrivelse av forholdet mellom de politiske organene i Røros kommune kan du gå inn på kommunens delegeringsreglement.

Kommunestyret vedtar

Kommunestyret vedtar blant annet:

Kommuneplan.
Kommunedelplaner.
Kommunale forskrifter.
Kvalitet og omfang på tjenesteyting og andre prinsipielle forhold til innbyggerne.
Opprettelse av nye, nedleggelser eller endringer av kommunens tjenestetilbud.
Reguleringsplaner.
Skatter, avgifter og andre betalingssatser.
Økonomiplan og årsbudsjett.
Årsmelding, årsregnskap og tertialrapporter

Disse partiene er representert i kommunestyret

Røros Arbeiderparti
Leder: Hans Vintervold
E-post: hans.vintervold@roros.kommune.no
Antall representanter i kommunestyre: 11
Antall representanter i formannskap: 3

Sosialistisk venstreparti
Leder: Christian Elgaaen
E-post: christianelgaaen@gmail.com
Antall representanter i kommunestyre: 4
Antall representanter i formannskap: 1

Røroslista
Leder: Reidun Roland
E-post: reidun.roland@roros.net
Antall representanter i kommunestyre: 2
Antall representanter i formannskap: 1

Høyre
Leder: Mona W. Slettum
E-post: mona.slettum@sbseating.com
Antall representanter i kommunestyre: 5
Antall representanter i formannskap: 1

Venstre
Leder: Kari Kluge
E-post: Kkluge@roros.net
Antall representanter i kommunestyre: 2
Antall representanter i formannskap: 0

Senterpartiet
Leder: Rune Krogh
E-post: run-kro@roros.net
Antall representanter i kommunestyre: 3
Antall representanter i formannskap: 1

Kommunestyrets medlemmer

AP
Medlemmer:
Hans Vintervold, ordfører
Isak Veierud Busch
Hilde Fjorden
Anne Grethe Beck Andersen
Jens Ivar Tronshart
Inga Ryen Evavold
Sindre Oterhals
Frode Strickert
Arne Drøyvollsmo
Ådne Lillebudal Sandnes
Ivar Dahlen

SV
Medlemmer
Bjørn Einar Salvesen, varaordfører
Torfinn Rohde (fritatt fra valg)
Marianne Moseng Breigutu
Christian Elgaaen
Hanne Hauge

RL (Røroslista)
Medlemmer
Reidun Elise Roland
Rune Kurås

H
Medlemmer
Mona Waldahl Slettum
Ole Jørgen Kjellmark
Simen Lockert Rohde
Kari Reiten
Ola O. Scott

SP
Medlemmer
Rune Krogh
Guri Heggem
Knut Brathagen

V
Medlemmer
Gard Erik Sandbakken
Rune Johnsen

Kommunsetyre, varamedlemmer

AP
Varamedlemmer:
Eva Nordfjell
Hans Svein Vendelbo
Renè Holm
Agnes Strøm Kvilvang
Hristina Ivanova Elven
Knut Brandstorp
Kenneth Sandvik
Sissel Engan
Aud Rugelsjøen Wintervold
Hanne Berit Vie

SV
Varamedlemmer

Kristin Fredheim
Aslak Haanshuus
May Irene Arnevik Løseth
Eli Høsøien
Oda Rønning Midtaune
Ståle Lund
Bjørg Todalshaug

RL (Røroslista)
Varamedlemmer
Marit Ose
Idar Bransfjell
Helen Katrin Blind Bransfjell
Ole Aslak Fjellheim
Linda Vintervold

H
Varamedlemmer
Endre Tamnes Sandbakken
Olav Sæter
Christoffer Laugen
Anette Trønnes
Nils Mathias Bransfjell
Silje Sophie Bekkos Dahl
Gisle Ødegård
Elin Norvik

SP
Varamedlemmer
Kristoffer Tamnes
Tove Iren Gløtheim Ryttervold
Per Albert Sødal
Sigrid Meli Simensen
Nils Petter Aas
Ingulf Galåen

V
Varamedlemmer
Kari Kluge
Per Arne Gjelsvik
Unni Garnes
Jan Kurås
Aage Willy Aas

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Ordfører
Hans Vintervold
Tlf: 72 41 94 20 / 482 76 054
E-post: hans.vintervold@roros.kommune.no

Røros kommune, servicetorget
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Tlf: 72 41 94 00
E-postadresse: postmottak@roros.kommune.no

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1.etg.

Åpningstider
08.00-15.00

X