Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 23.03. 2018 - 13:24

Medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Her finner du arealplaner på høring

Her finner du alle typer arealplaner som kommunen har lagt ut til høring. Disse legges også ut på Servicetorget.

 

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt. For vedtatte planer, se Planinnsyn.

Sluttvedtak: Langegga, planid 20160004

Plankartet kan ses i kartinnsynsløsningen. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister.

Sluttvedtak: Pinsti øst, planid 20170001

Plandokumentene finnes i kommunens planregister.

Høring: Kveldsbete hyttefelt, planid 20170002

Plankartet kan ses i kartinnsynsløsningen. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister. Eventuelle merknader sendes Røros kommune innen fristen 4.5.2018

Høring: Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

Røros kommune vil starte med å ta i bruk utbyggingsavtaler som virkemiddel i plangjennomføring. For å kunne benytte utbyggingsavtaler, må kommunen ha fattet et forutsigbarhetsvedtak som setter rammer for bruken av slike avtaler. Kommunen skal legge til rette for medvirkning av berørte grupper og interesser. Vi legger derfor ut vedtaket til offentlig ettersyn i medhold av reglene i plan- og bygningsloven § 17-2.

Vedtaket og saksutredningen finner du ved å trykke her. Dersom du har merknader, sender du disse til Røros kommune innen fristen 04.05.2018

Her finner du del- og temaplaner på høring

Her finner du alle typer del og temaplaner som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte planer.

 

Klima- og miljøplan

Høringsfrist 19. januar 2018

Her finner du økonomiplaner på høring

Her finner du økonomiplaner som kommunen har lagt ut til høring. Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte økonomiplaner.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X