Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 02.02. 2017 - 14:18

Medvirkning

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen tilstreber størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har vi et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen gjennomgår kommunen hvordan denne medvirkningen skal skje.

Hvem kan delta?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Her finner du arealplaner på høring

Her finner du alle typer arealplaner som kommunen har lagt ut til høring. Disse legges også ut på Servicetorget.

 

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt. For vedtatte planer, se Planinnsyn.

Utsikten 13 – Offentlig ettersyn

Plankartet kan ses i kartinnsynsløsningen. Plandokumentene finnes også i kommunens planregister. Eventuelle merknader sendes Røros kommune innen fristen 3.2.2017

Her finner du del- og temaplaner på høring

Her finner du alle typer del og temaplaner som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte planer.

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2021 – offentlig ettersyn

Trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune har utarbeidet forslag til ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2017 – 2021. Planen består av målsetninger og visjoner samt en handlingsdel. Innspill til planen rettes til postmottak@roros.kommune.no eller pr brev til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros innen 3. mars 2017.

Her finner du økonomiplaner på høring

Her finner du økonomiplaner som kommunen har lagt ut til høring. Røros kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

Her kan du se kommunens vedtatte økonomiplaner.

Illustrasjonsfoto for Politikk

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

X