Kemner

Kemner

Her finner du det du trenger å vite om det interkommunale kemnerkontoret for Røros, Holtålen, Os og Tolga.

SIST OPPDATERT: 24.03. 2017 - 14:23

KEMNER

Kemnerkontoret er en kommunal enhet som står for innkreving av skatter og avgifter for staten, Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner og kommunene Røros, Os, Tolga og Holtålen som har inngått samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen. Røros kommune er vertskommune.

Skattebetalingsordningen er en av grunnpilarene i det norske velferdssamfunnet.

Skatteattest

I mange sammenhenger kreves det skatteattest fra leverandør av varer og tjenester. Skatteattesten gir en indikasjon på om leverandøren har en ordnet økonomi.
En felles skatteattest for skatt og merverdiavgift kan nå bestilles via Altinn. Attesten er gyldig i 6 måneder og trenger ikke signatur.

Skattekalender for lønnstakere og pensjonister

På Skatteetaten sine sider finner du ulike datoer for forfall og hendelser som gjelder skatt for lønnstakere og pensjonister.

Skattekalender for næringsdrivende

På Skatteetaten sine sider finner du ulike datoer for forfall og hendelser som gjelder skatt for næringsdrivende.

Skatteetaten

Her kan du gå direkte til nettportalen til Skatteetaten.

Altinn

Her kan du gå direkte til nettportalen til Altinn.

Nyttige skjema

Her finner du ulike skjema hos Skatteetaten.

Lag KID for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift

Trenger du å lage KID for å betale skatter eller arbeidsgiveravgift går du på siden til Skatteetaten.

Hente inntekstopplysninger om deg selv

Nå kan du søke opp inntektsopplysninger om deg selv på Altinn.no. Når du har logget inn i Altinn, kan du søke opp et skjema under arkfanen Skjema og tjenester som heter Mine inntekter og arbeidsforhold – bestilling. Skjemaet har skjemanr A08. Send inn bestillingsskjemaet, og du vil motta skjemaet med inntektsopplysningene i Min-meldingsboks. Har du flere arbeidsgivere, kommer opplysningene fra alle arbeidsgiverne opp i samme skjema. Dersom du finner noe som er feil, må du kontakte arbeidsgiver.

Endring av bankkonto for skatt tilgode

Fristen for å endre bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp på skatt er 15. mai. Dette kan gjøres elektronisk på Skatteetaten, eller hos kemnerkontoret.
For å få endret utbetalingskonto på kemnerkontoret, må du ta kopi av legitimasjon (f eks bankkort), og signere kopien. Bankkontonummeret må framgå av kopien.
Du kan enten sende kopien i posten, eller møte opp på kemnerkontoret ( i Veksthuset) for å få tatt kopi. Er det ikke registrert noen utbetalingskonto på deg, blir til gode skatt sendt på utbetalingskort.

Skattefritak eller reduksjon

Hovedregelen er at all skatt som er utlignet skal betales. Det stilles derfor særs strenge vilkår for nedsettelse/ettergivelse av skatt, Skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.
Søknad skal fremmes for den som er ansvarlig for innkreving av den aktuelle skatten, altså kemneren i den kommunen du skylder skatt.

Er du skyldig skatt til Røros, Os, Tolga eller Holtålen, skal søknaden sendes til kemnerkontoret for røros, Os, tolga og Holtålen.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til kemnerkontoret.
Søknaden avgjøres av kemner, skatteutvalg, skattekontoret eller Skattedirektoratet, avhengig av hva og hvor mye som søkes ettergitt.
Søknaden sendes uansett til:
Kemneren i Røros, Os, Tolga og Holtålen,  Tollef Bredalsvei 13,7374 RØROS  som forbereder saken for overordnet instans.

Følgende opplysninger skal være med i søknaden:
• søkerens navn, fødselsnummer, stilling/yrke og sivilstatus
• søkerens inntekt, og evtentuelt   ektefelles/samboers/registrert partners inntekt de siste to år
• antall forsørgede, og deres alder
• kopi av selvangivelse/ligning for de siste to år
• opplysning om skatten er basert på selvangivelse eller skjønnsligning
• angivelse av hvilke krav som søkes ettergitt
• dokumentasjon for de forhold som anføres som årsak (legeattest eller lignende)

Alle opplysninger skal dokumenteres.

Arbeidsgiverkontroll

Røros kommune er en del av Regnskapskontrollen i Fjellregionen sammen med kommunene Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal

Telefon: 72 41 94 00

Fagleder: Kristin Engzelius

Postadresse: Tollef Bredalsvei 13, 7374 RØROS

På vegne av kemnerne i de 8 kommunene utføres regnskapskontroll og veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. I tillegg gis informasjon til både nye og etablerte virksomheter. Det er kemneren som plukker ut og melder inn virksomheter for kontroll til Regnskapskontrollen.

Oversiktsbilde Røros Bergstad

Kontaktinformasjon

Tlf: 72 41 94 00
Faks: 72 41 94 78
E-post: kemnerkontor@roros.kommune.no

Åpningstider

09.00-15.00

Sommeråpent
I perioden 15. mai til 14. september er åpningstiden 09.00-14.00.

Bankkonto

Røros:                    6345.06.16402

Os i Østerdalen:    6345.06.04412

Tolga:                     6345.06.04366

Holtålen:                6345.06.16445

X