Blog

Aktuelt, Næring, Politikk

Temaplan for næring er lagt ut på høring

Illustrasjonsfoto Temaplan næring_høringsutkast

Røros kommunes Temaplan for næring (2018 – 2029) er lagt ut på offentlig høring. Høringsfristen er 1. august 2017.

Temaplan for næring (2018 – 2029) er en strategisk plan, som sier noe om hvilke prioriteringer som er gjort for en bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Næringslivet utvikles i all hovedsak av virksomhetene selv. Kommunen skal derimot stimulere til – og legge til rette for – utvikling. Gjennom det bidrar kommunen som samfunnsaktør til å styre utviklingen i en ønsket retning.

Hovedmål
Hovedmålet i temaplan for næring er å senke gjennomsnittsalderen i befolkningen i kommunen, oppnå en vekst i antall arbeidsplasser, og økt innbyggertall. Å snu den demografiske utviklingen fra en stadig stigende gjennomsnittsalder, er en av kommunens største utfordringer og viktigste oppgaver for å nå de vedtatte målene i Kommuneplanens Samfunnsdel.

Om prosessen
I forbindelse med planprosessen har komiteen gjennomført dybdeintervjuer med næringslivsledere og arrangert et åpent møte. Det er gjennomført tre digitale spørreundersøkelser; en til reindriftsnæringa, en til landbruksnæringa og en til ledere i øvrig privat næringsliv. Nylig gjennomført hytteundersøkelse og kompetansekartlegging er oppsummert, og statistisk materiale fra SSB er hentet inn og systematisert.

Komité for kultur og samfunnsutvikling har hatt politisk ansvar for prosessen. Rørosregionen Næringshage ved Sigrid M. Jansen har vært innleid fra kommunen som prosessleder og hatt ansvar for å føre planen i pennen.

Plandokumentet: Temaplan for næring, kan lastes ned fra siden Høringer, under del- og temaplaner. Dokumentet ”Statistikk og grunnlagsmateriell – innspill fra næringsliv og befolkning”, datert 30. april 2017 kan lastes ned fra samme sted. Du kan også lese høringsutkastet på bibliotekene og servicetorget.

Høringsuttalelser kan sendes til:

Røros kommune
Bergmannsgt 23
7374 Røros
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Illustrert sammenstilling temaplan næring

X